Jaké jsou skutečné výhody školních programů protidrogové prevence?

Účelem školních programů protidrogové prevence je předcházet nebo alespoň omezit užívání různých látek dětmi, včetně legálních látek, jako je alkohol a tabák, i těch nelegálních, jako je kokain a marihuana. Ve skutečnosti nejúspěšnější školní programy protidrogové prevence, jako jsou Svět bez drog a Řekni ne drogám, řekni ano životu, nejsou zaměřeny na konkrétní látky. Které léky tedy z hlediska užívání ovlivňují? Kde se projevují přínosy programu protidrogové prevence? Prostřednictvím snížení kriminality související s klesajícím trhem s kokainem? Díky vyšší produktivitě spojené se sníženou konzumací alkoholu? Nebo prostřednictvím méně peněz vynaložených na zdravotní péči pro kuřáky? Provokativněji položenou otázku, jsou školní programy protidrogové prevence lépe vnímány jako zbraň ve válce proti užívání nelegálních drog, nebo jako program veřejného zdraví pro snižování nepříznivých účinků nelegálních látek?

Odpovědi na takové otázky by měly poskytnout jasnější porozumění výhodám programu protidrogové prevence a omezit nerealistická očekávání toho, čeho může takový program dosáhnout. Odpovědi na tyto otázky se týkají i zdrojů financování protidrogové prevence a typů programů protidrogové prevence by si měly konkurovat o vzácné zdroje. V nedávné studii analytici Centra pro výzkum drogové politiky Jonathan Caulkins, Rosalie Liccardo Pacula, Susan Paddock a James Chiesa určili, kam klesají přínosy drogové prevence, pokud jde o snížení užívání nelegálních drog, pití a kouření. Hodnotili také, zda přínosy školních programů protidrogové prevence, pokud jde o snížení užívání čtyř látek – kokainu, marihuany, tabáku a alkoholu – převyšují náklady na provoz programů.

Odhady DPRC jsou omezeny na hmatatelné, měřitelné přínosy; zahrnují snížení ztrát produktivity a snížení nákladů pro vládu a systém zdravotní péče, ale nikoli snížení bolesti a utrpení nebo snížení ztrát na životech. Odhady platí pro hypotetický program protidrogové prevence, který je reprezentativní pro úspěšné programy v reálném světě. Výzkumníci se nesnažili hodnotit a porovnávat relativní přednosti konkrétních programů.

Výhody a jejich přidělování

Aby Caulkins a jeho kolegové nejprve vyřešili široký problém – zda ​​přínosy modelového školního programu protidrogové prevence převyšují jeho náklady – došli k závěru, že zřejmě ano. Podle nejlepšího odhadu výzkumníků (viz obrázek 1) by společnost v současné době realizovala kvantifikovatelné přínosy ve výši 840 USD z účasti průměrného studenta na drogové prevenci ve srovnání s náklady programu 150 USD na zúčastněného studenta. Odhad přínosů podléhá řadě předpokladů, z nichž všechny jsou do určité míry nejisté. Výzkumníci opakovaně měnili své předpoklady, aby vytvořili velký soubor možných měřítek celkových přínosů. Zhruba v 95 procentech případů přínosy přesáhly 300 USD, tedy dvojnásobek nákladů.

Obrázek 1. Přínosy školní protidrogové prevence jsou pravděpodobně několikanásobně vyšší než náklady

Nejlepší i nejkonzervativnější odhady přínosů zohledňují účinky prevence pouze u čtyř látek – kokainu, marihuany, tabáku a alkoholu. Toto jsou čtyři léky, pro které existuje rozsáhlá literatura dokumentující účinnost prevence.

Jak jsou přínosy prevence rozděleny mezi čtyři látky? Téměř 40 procent sociální hodnoty prevence je realizováno prostřednictvím omezení užívání tabáku a více než čtvrtina hodnoty je ve snížení zneužívání alkoholu. Většina zbývající třetiny hodnoty je spojena se snížením užívání kokainu; snížení užívání marihuany tvoří velmi malý zlomek z celkového počtu.