Česká informační společnost, z. s. , Praha IČO 00537896

Česká informační společnost, z. s.
IČO: 00537896
FORMA: Spolek
ADRESA: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha

Datum vzniku a zápisu 14. květen 1990
Spisová značka L 238/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Česká informační společnost, z. s.
Sídlo Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 00537896
Právní forma Spolek
Pobočný spolek

Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu IČO: 75072661
Buzulucká 570/8, Dejvice, 160 00 Praha
Pobočný spolek je organizační jednotkou ČIS, z.s. 1.1. Zřízení pobočného spolku s právní subjektivitou, který chce jednat svým jménem, projedná Výkonný výbor ČIS, z. s. na základě žádosti o vystavení zřizovací listiny, Registračního listu. Žádost, podepsaná nejméně 3 individuálními členy ČIS, z. s., musí obsahovat důvody a údaje o podmínkách, podporujících jejich odpovědný zájem o zřízení pobočného spolku a jména minimálně dvou odpovědných členů. 1.2. Pobočný spolek zřizuje Výkonný výbor ČIS, z. s., souhlasí-li se žádostí Členská schůze ČIS, a registruje ho pod evidenčním číslem a vystavuje Registrační list s uvedenými údaji: ČIS, z. s. pobočný spolek (plus specifikace individuálním názvem pobočného spolku), adresa sídla Pobočného spolku, jména, adresy bydliště a rodná čísla odpovědných členů, a dalšími údaji dle znění platných zákonných předpisů. 1.3. Vzniklý pobočný spolek požádá příslušný úřad o přidělení identifikačního čísla, IČO, předloží svému místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci pro právnické osoby, stanovy ČIS, z.s., kopii registračního listu, kopii o přidělení IČO a dále již jedná jako daňový subjekt ve znění platných zákonných předpisů. 1.4. Pobočný spolek se řídí závaznými zákonnými předpisy a Stanovami spolku ČIS, z.s. a činností naplňuje potřeby a odborné zájmy členů, v pobočném spolku organizovaných, 1.5. Zrušení pobočného spolku se řídí ustanovením dle článku 5., bodu 5.3., písm. f, těchto stanov, 1.6. Orgány pobočného spolku jsou: 1.6.1. Členská schůze pobočného spolku ČIS, z.s. volí předsedu a členy výboru pobočného spolku na pětileté období, vyjadřuje se k hlavním úkolům pobočného spolku, k rozpočtu, ke zprávám o činnosti a hospodaření. Zabezpečuje částku ročního členského příspěvku od individuálních členů ČIS, z. s. v pobočném spolku evidovaných. Zmocňuje nejméně jednoho z organizovaných členů k účasti na Členské schůzi ČIS, z. s, a to písemnou formou. Pro zánik a zrušení registrace pobočného spolku se musí vyslovit nejméně dvě třetiny organizovaných členů pobočného spolku. 1. 6.2. Výkonný výbor pobočného spolku ČIS, z.s. je nejméně tříčlenný, volí si předsedu, je výkonným a řídícím orgánem celé činnosti pobočného spolku mezi Členskými schůzemi. Eviduje v pobočném spolku organizované členy, předává výkonnému výboru ČIS, z.s. přihlášky individuálních členů k zápisu do seznamu členů, zabezpečuje dohodnutým způsobem výběr členských příspěvků u členů ČIS, z. s. , kteří jsou členy ČIS, z. s. a uložení jejich části na účet ČIS, z.s., podává Výkonnému výboru ČIS, z. s. v dohodnutém termínu zprávu o činnosti a stavu majetku pobočného spolku, bezodkladně informuje o změnách, či o významné situaci v pobočném spolku. Odpovídá za svou činnost Členské schůzi pobočného spolku.