Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Přihlasit se do evidencí na Slovensku v zahraničí koupě vozidla je poměrně náročný administrativní proces vyžadující několik kroků, které je třeba absolvovat v případě dovezeného auta na Slovensko.

Nabízíme Vám průzkum jak postupovat při dovozu automobilů ze zahraničí, z členského státu EU.

1. Převozní značky
Prvým krokem po koupi vozidla v zahraničí je odhlášení vozidla na příslušném dopravním inspektorátu, takzvaný zrušení trvalého přihlášení pro vývoz do ciziny. Následně je nutné vybavit převozní značky. Ty vystaví se buď prodejce nebo je třeba je vybavit ve specializovaných firmách, které se obvykle nacházejí v blízkosti úřadů. Platnost přepravních značek je obvykle 5 dní (např. Německá s žlutým pásem) nebo měsíc v závislosti na zemi a typu značek. Součástí dopravních značek je i pojištění vozidla. Výška poplatku spolu s pojištěním závisí na konkrétním státě, zpravidla se pohybuje od 12 eur do 50 eur.

Doporučujeme zakoupit převozní značky na více než 5 dní a minimálně na 15 dní, protože procedura přihlášení na Slovensko trvá dlouho. Při expedici pohotovosti je nutno vybavit na obvodní úřad dočasných značek (cena 33 eur) nebo vozidlo na kontrolu dotáhnout.

Při odchodu z nového vozidlu ze zahraničí by měly mít následně následující doklady:

kúpno-prodejnou smlouvu, fakturu nebo darovací smlouvu k vozidlu
doklad o odhlášení
technický preukaz vozidla
prevozné značky
protokoly o platné technické a emisní kontrole.
Po úspěšném dovezení auta začíná procedura na Slovensku. Prvým krokem jsou překlady.

2. Překlady dokladov
Úřední potvrzení o odložení vozidla z provozu a dokladů o STK / EK. Ak jsou doklady o koupi vozidla (faktura, kupní smlouva nebo smlouva o doručení) v jiném jazyce, musí být také úředně přeloženy.

3. Kontrola originality
Následně je nutné absolvovat odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích. Na Slovensku se provádějí kontroly originality vozidel – t. j. kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaného na stacionárním nebo mobilním pracovišti kontroly původnosti měření a nedeštruktivního zkoumání zaměřeného na zjišťování neoprávněného vnějšího zásahu do konstrukce vozidla nebo do dokumentů vozidla v rozsahu kontrolních činností stanovených právními předpisy. Od 1. 1. 2008 sa vykonáva kontrola originality povinně v zásadě u všech motorových vozidel dovezených ze zahraničí.

Držte se na lhůtě 15 dní a podat žádost na obvodní úřade v této lhůtě, jinak je třeba absolvovat kontrolu původnosti znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti na konkrétním vozidle.

4. Technická a emisná kontrola
Přezkoumat technickou kontrolu vozidel a získat protokol o technické kontrole vozidla, pokud je tato kontrola podřízena, s výsledkem hodnocení způsobilého pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc od jeho vydání.

Technická a emisní kontrola je vhodná spojit s kontrolou originality. Mnohé pracoviště STK nabízejí všechny tyto služby. Dá se tak ušetřit čas a jedna návštěva pracoviště.

5. Obvodný úřad, odbor dopravy
Pokud máte COC (Certifikát o shodě), který nemusíte překládat, nemusíte jít s vozidlem na žádné schválení. COC znamená, že vozidlo je schváleno na cestě v nějakém jiném státě EU. Schválení na okresní úřad v tomto případě stojí jen 106 eur.

V případě, že nemáte COS majitel dovezeného vozidla, musí podat žádost o schválení jednotlivě importovaného vozidla a žádost o uznání ES schválení typu nebo žádost o typové schválení individuálně importovaného vozidla. V žádosti musí být uvedeno identifikační údaje žadatele.

Obvodný úřad dopravy může před přijetím schváleného vozidla uložit zkoušejícím, aby vykonal zkoušku v pověřené technické zkušebně ověřování vozidel. Žádost je povinna na vlastní náklady zabezpečit provádění uložených zkoušek.

Přílohou k žádosti jsou, pokud jde o ojeté vozidlo:

doklad o koupi vozidla, například faktura, kupní smlouva nebo darovací smlouva, doklad o propuštění vozidla do volného oběhu, pokud je dovezen z třetích zemí, odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích,
protokol o technické kontrole vozidla s výsledky hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc ode dne jeho vydání, platný protokol o emisní kontrole motorového vozidla, pokud vozidlo podléhá takové kontrole, s výsledkem hodnocení způsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, osvědčení o evidenci nebo jiném dokladu o vyloučení vozidla z evidence vozidel v zemi, ve které bylo evidováno,
protokol o zkouškách vozidel vydaný pověřenou technickou zkušebnou vozidla, pokud je tato povinnost uložena žadateli, z čehož vyplývá, že vozidlo splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a technické požadavky stanovené nařízením vlády, potvrzení o zaplacení příspěvku do Recyklačního fondu za dovezené vozidlo.
Pokud obvodní úřad dopravy povolí jednotlivě dovezené vozidlo,

vydá rozhodnutí o schválení jednotlivě dovezeného vozidla,
vydává osvědčení o evidencii části II, pokud jde o velký technický prohlášení (starý si nechá), pokud jde o vozidlo, které podléhá přihlášení do vozidel nebo vydává technickou osvědčení vozidla, pokud jde o vozidlo, které není podepsáno při registraci do vozidel.
Více informací >>

6. Povinné zmluvní pojištění
Zaplatit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. V některých poisťovních orgánech je možné zabezpečit vozidlo okamžitě při příchodu na základě VIN čísla vozidla.

7. Dopravný inspektorát
Při přihlášení se do dopravního inspektorátu musí být předložen doklad o přepravě:

vyplněná žádost o zapsání vozidla do evidence,
osvedčenie o evidencii časti II vydané príslušným obvodným úřadem dopravy,
rozhodnutí o obvodním úřadu dopravy o schválení technické způsobilosti vozidla nebo o uznání jeho typového schválení, toto rozhodnutí se pro účely přihlášení vozidla považuje za doklad o získání vozidla,
potvrzení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla,
platný doklad totožnosti,
splnomocnění, pokud je držitelem nebo vlastníkem vozidla zastoupen, s úředně ověřeným podpisem splnomocniteľa,
ak je držiteľom vozidla podnikatel, originál výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, přítomnost osoby oprávněné zastupovat organizaci (živnostník, konateľ společnosti, osoba úředně pověřená),
(novým vozidlem se rozumí vozidlo, které bylo registrováno v jiném státě nejvýše 6 měsíců nebo které má méně než 6000 km), a to v případě, že se jedná o nové vozidlo, které má uděleno typové schválení ES,
možnost požádat o rychlé vydání čipové karty osvědčení o registru část I do dvou pracovních dnů za poplatek ve výši 30 €.
potvrzení o zaplatí správního poplatku
Pokud je správní poplatek ve výši 300 eur, může být přímo zaplacen dopravnímu inspektorovi za okenku. Pokud je suma vyšší než 300 eur, je nutné správní poplatek uhradit na poštovní účet a získat potvrzení o zaplacení.

VÝKON NOVÝ POPLATOK PÔVODNÝ POPLATOK
do 80 kW 33 eur 33 eur
b) Prvním zápisem držitele motorového vozidla kategorií L, M1 a N1, kromě kategorií N1 s nejvýše 3 místa pro sedění, do evidencí vozidel při provádění úprav v dokladech, včetně vydání těchto dokladů, pokud je výkon motoru nad 80 kW do 86 kW 53 eur 167 eur
nad 86 kW do 92 kW 77 eur 217 eur
nad 92 kW do 98 kW 106 eur 267 eur
nad 98 kW do 104 kW 141 eur 327 eur
nad 104 kW do 110 kW 181 eur 397 eur
nad 110 kW do 121 kW 250 eur 477 eur
nad 121 kW do 132 kW 360 eur 657 eur
nad 132 kW do 143 kW 497 eur 787 eur
nad 143 kW do 154 kW 667 eur 957 eur
nad 154 kW do 165 kW 873 eur 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW 1 122 eur 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW 1 655 eur 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW 2 711 eur 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW 4 249 eur 2 467 eur
nad 254 kW 6 308 eur 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur
d) Prvá zápis držiteľa motorového vozidla, kromě kategorií vozidel podle písmene a) a b) nebo přípojného vozidla do evidencí vozidel, včetně provádění úprav v dokladech, včetně vydávání těchto dokladů 33 eur 33 eur
e) Další zápis držitele motorového vozidla kromě prvního zápisu držitele motorového vozidla podle písmen a) až d) nebo přípojného vozidla do evidence is provedením úprav v dokladech včetně vydání těchto dokladů

 

Dopravní inspektorát vydá evidenčního čísla a asi do 3 týdnů zašle poštou čipovou kartu osvědčení o registraci část I (malý technický průkaz).

8. Administrativní technická a emisní kontrole
Po úspěšném přihlášení vozidla a vydání registrační značky (SPZ) je třeba opět zajít na stanici technické a emisní kontroly pro nálepky, pokud byla kontrola potřebná (pro auta starší než čtyři roky). Doporučujeme navštívit stejnou STK jako dříve, předejdete problémům s vydáním nálepek. Cena administrativní kontroly je cca. 20 eur

zdroje:
Ústřední portál veřejných služeb lidem
Ministerstvo vnitra
Recyklační fond

O dcery Lisy Marie Presley se stará Priscilla Presley

LOS ANGELES – Osmileté dcery americké zpěvačky Lisy Marie Presley, Finley a Harper, jsou v péči jejich babičky Priscilly Presley.
Jednasedmdesátiletý vdova po Elvisovi Presleym to prozradila prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde také zveřejnila fotografie dívek. Reagovala tak na zprávy, podle nichž jsou děti ve státní péči. „Děkuji vám za podporu,“ uvedla k záběru, na kterém se dvojčata usmívají a objímají. „Objevilo se hodně zmatku, rozruchu a obav. Dám to na pravou míru. Dívky nejsou ve státní péči a nikdy nebudou. Jsou se mnou a zůstane to tak, dokud se to všechno vyřeší,“ napsala k fotce, na níž se vnučky hrají v bazénu.

tyridsaťdeväťročná Lisa Marie Presley se v současnosti rozvádí se čtvrtým manželem Michaelem Lockwoodem, se kterým se provdala v roce 2006. Dcera zmíněného krále rock ‚n‘ rollu uvedla, že v manželově počítači objevila množství nevhodných dětských fotografií. Lockwood právník Jeff Sturmana ve stanovisku pro americký týdeník Us Weekly odmítl zpěvaččiny tvrzení. Zástupci policie v Beverly Hills potvrdily, že 55-letého kytaristy a producenta vyšetřují pro údajné zneužívání dětí.

Priscilla Presley byla manželkou legendárního zpěváka v letech 1967 až 1973. Jejich jediným potomkem je Lisa Marie Presley, jejíž manžely byly dříve Danny Keough, Michael Jackson a Nicolas Cage. Interpretka, která má na kontě alba To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) a Storm & Grace (2012), má s prvním mužem syna a dceru.

For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

Spacious living room - For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Spacious living room – For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

For Rent – Nice four-bedroom villa with garden located in an attractive area of Prague, Nebusice. The total living area of the house is 180 m². Entering into the house, a corridor leads into the spacious foyer with wooden staircase to the first floor.

For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

From the foyer is access to a spacious living room, and also to a modern fully-fitted kitchen with all appliances. On the first floor are four bedrooms, a spacious walk-in closet with shelves and clothes racks and a bathroom with corner bathtub, toilet and bidet.

Wooden staircase - For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Wooden staircase – For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

The house is offered as unfurnished. The house has a one-car garage and one parking space in front of the garage. This is an attractive location near the International School of Prague. In the area are all conveniences such an Albert supermarket, post office, restaurants, bakeries, churches, tennis courts, playgrounds and excellent transport links.

Lots of storage space -For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Lots of storage space -For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

The house is located just a few meters from the bus stop. Available immediately. Prague district of Nebusice is located in the charming Šárecké Valley which is surrounded by green hills and peaceful countryside and has a swimming pool and numerous hiking and cycling trails nearby.

Large bathrooms - For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Large bathrooms – For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

There is quick access to the city center, the airport and international schools in Prague 6, and convenient to Bořislavka metro station, line A, and full amenities around Dejvická metro.

Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

Long term rental – nice, fully furnished studio apartment (50 sq.m.) with a balcony, located near Metro A Flora. This cozy studio is ideal for one or two people. The first room has a small balcony facing the courtyard, a dining table and three chairs, and a kitchenette that has everything you might need for cooking (fridge/freezer, AEG dishwasher, glass-ceramic cooker, microwave, kettle, toaster, dishes, cutlery).

Studio apartment - Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Studio apartment – Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

The bedroom has a king-sized bed, a bedside table, bed lamp, and dresser. There is a built-up mirror double wardrobe in the hall as well as a shoe cabinet. The bathroom has one sink and a shower, and there is a separate toilet.

Kitchenette - Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Kitchenette – Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

There is also a pantry, washing machine, bedding included, a clothes-folding dryer, Hoover vacuum, and ironing set. The Albert grocery store is just across the street, as well as a pharmacy, bank (ATM), and the Palace Flora shopping mall.

Nice terrace - Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Nice terrace – Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

The monthly rent does not include the utility fee of CZK 2000 and electricity on the tenant (monthly advance payments of about 410 CZK). Many parks around – Grobovka, Riegrovy sady. Non-smokers only. Available from July 2nd, 2017.

For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

Exterior of Building - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Exterior of Building – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

We offer for rent this luxury, fully-furnished two-bedroom apartment (156 sq.m.). The apartment is situated on the second floor of a new apartment building in Jinonice.

Gorgeous modern kitchen - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Gorgeous modern kitchen – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

It contains a large 63 sq.m. living room, two bedrooms (17 and 10 sq.m.), two bathrooms (one with bathtub, another with a shower), a 19 sq.m. terrace, two balconies (each 6 sq.m.) and a fully-fitted IKEA kitchen with all appliances and a pantry.

Spacious living room - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Spacious living room – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

The flat comes equipped with a washing machine, videotelephone, TV, satellite and a security system as well as building amenities such as a common garden, a wonderful fitness room, a sauna and a big Jacuzzi that can fit seven people. The floors are lined with parquet and tile.

Beautiful windows - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Beautiful windows – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

The apartment is just a five minute walk to the metro station Jinonice, walking distance to the German school and just a ten minute drive to the French school. The space is available for office rent as well and parking in the garage is available for rent at 100 Euro per month.

Hot tub - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Hot tub – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

For more information or to arrange a showing please feel free to call our English speaking agent Jan at (+420) 775 609 626.

Prodej bytu 4+kk Praha 2 – Vinohrady, ul. Anny Letenské

Nabízíme Vám světlý mezonetový byt o dispozici 4+kk a ploše 120 m2 v Praze v luxusní půdní nástavbě secesního domu o šesti jednotkách na Novém Městě v bezprostřední blízkosti Náměstí Míru a Muzea. Celý secesní cihlový dům prošel kompletní rekonstrukcí s renovací společných prostor a budováním nového výtahu. Byt je situován v 6. a 7. NP a ve svém spodním podlaží se skládá z předsíně – 5,4 m2, obytné místnosti s kuchyňským koutem – 35 m2, koupelny se sprchovým koutem a WC 5,9 m2, chodby – 3,9 m2 a ložnice s dvojitými střešními okny – 21 m2. Ve vyyším patře bytu se pak nachází další dvě ložnice (17 a 11,38 m2), koupelna s rohovou vanou – 6,19 m2, chodba – 6,2 m2 a šatna – 2,94 m2. Byt je dokončen ve vysokém standardu a vybaven kvalitními zařizovacími předměty značky Hansgrohe, Laufen, atd. byt je dále vybaven klimatizací. Vytápění je zajištěno pomocí plynového kondenzačního kotle. Přestože je dům umístěn téměř v samém srdci rušné metropole, umístění bytových jednotek v 6. a 7. NP nabízí nečekaný klid a soukromí. Lokalitu podtrhuje výborná dopravní dostupnost, blízkost uzlů veřejné hromadné dopravy a dokonale dostupná občanská vybavenost. V případě zájmu kontaktujte odpovědného makléře.

Rodinný dům na prodej Praha 6 – Břevnov ul. Říčanova

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz

Nájem bytu 2+1, 70 m2, Praha 2 – Vinohrady, ul. U kanálky, zařízený byt po rekonstrukci

Kompletně zařízený byt 2+1, 70 m2 na pronájem po rekonstrukci ve 1. patře cihlového domu 3 minuty od metra A Jiřího z Poděbrad. Obývací pokoj 24 m2, ložnice 14 m2,  kuchyň 14 m2, hala 12 m2, komora 1 m2, koupelna s vanou, WC. Kuchyň vybavena sklokeramickou deskou, chladničkou s mrazničkou, myčkou, nádobím pro 6 osob. Jídelní stůl se 4-mi židlemi. Ložnice vybavena kompletně nábytkem, lůžkovinami. TV s kabelovou televizí, telefon. Pračka, žehlící prkno, žehlička, vysavač, sušák v komoře. Podlahy parkety a dlažba. Vinohrady jsou dnes atraktivní a velice populární lokalitou, kde si na své přijde úplně každý. Obchody, restaurace i příroda je to, co dělá tuto lokalitu vyjímečnou. Lokalita má velkou výhodu v dostupnosti do centra města. Do pár minut se nachází nákupní centrum, školy, školky a další občanská vybavenost. Do 5 minut se můžete dostat do Tesca expres, Dm drogerie, masny, na poštu, či do banky. Při podpisu nájemní smlouvy požadována kauce ve výši dvou měsíčních nájmů.

Pronájem prostorného zařízeného 5+kk bytu, 130 m2, Lumírova ,Praha 2

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: diana(a)atlas-reality.cz

Prodej bytů v Praze – byty k prodeji – Praha 2

Praha 2 díky nepatrné vzdálenosti od Prahy 1 je velmi oblíbeným místem pro bydlení pro všechny kteří si bydlení v tomto krásném místě Prahy mohou dovolit. Dobrá dopravní dostupnost na metro I. P. Pavlova a Náměstí Míru nebo Náměstí Jířího z Poděbrad a dvě ulice ve kterých jezdí tramvaje dodávají Vinohradům skvělou dopravní dostupnost. Tramvaje jezdí na Vinohradech na Vinohradské a Korunní ulici. Dále je možné z Náměstí míru jet tramvají do Vršovic po ulici Francouzská a dále nedaleko hranice Vinohrad a Žižkova jezdí tramvaj i v ulici Seifertova a Olšanská až na Floru, kde se tramvaje křižují. Prodej bytů v Oblasti Vinohrad jde velice snadno a tato lokalita patří k velmi poptávaným.
Prodej bytu 3 + kk v Praze, Vinohradech (ulice Římská)

Lokalita má velkou výhodu v dostupnosti do centra města. Do pár minut se nachází nákupní centrum, školy, školky a další občanská vybavenost. Do 5 minut se můžete dostat do Tesca expres, Dm drogerie, masny, na poštu, či do banky.

Atraktivní byt 3+1 (86 m2), přímo u Riegrových sadů, Praha 2 – Vinohrady, ul. Polská

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo 775 233 223 a nebo napiště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz popřípadě petra(a)atlas-reality.cz .

Byty k pronájmu, pronájem bytu , Praha 2 – Vinohrady Londýnská

Praha 2 – Vinohrady patří k nejvyhledávanějším lokalitám k bydlení pro mladé. Díky dobré dostupnosti centra a velkému počtu restaurací, barů, diskoték, klubů, obchodů a služeb patří Vinohrady i díky své krásné klasické architektuře k nejvyhledávanějším Pražským čtvrtím. Vinohradům vládnou zejména dva architektonické styly a to secese a funkcionalismus s trochou klasicismu. Rádi bychom vám nabídly k bydlení překrásný byt 2+1 v secesním činžovním domě s vysokými stropy a krásným schodištěm.

Pronájem bytu 3+1 Praha 2 – Vinohrady Londýnská

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: diana(a)atlas-reality.cz

Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací

3. Oprava a obnova poškozených stok
Odhaduje se, že minimálně 70% stávající stokové sítě vyžaduje některé sanační zásahy. Stokové sítě často kapacitně vyhovují, avšak nevyhovují z hlediska stavebnotechnologického. Při opravách však každý zásah na povrchu urbanizovaného celku vede k značným omezením a vyvolává řadu dalších souvisejících opatření a problémů.

Ekologické stavby – výstavba inženýrských sítí, bytových, občanských a průmyslových objektů

V minulém období, převážně s pouze dostupnými výkopovými technologiemi nebylo mnoho prostoru pro rozhodování. Převládaly výkopové postupy výstavby i rekonstrukce. V současné době se široce rozvíjí oblast bezvýkopových technologií, které se využívají při opravách, sanacích a obnově stokové sítě v stávajících trasách. Podobnou koncepci jsme často nuceni přijmout i při navrhování nových tras.

Prvním krokem při výběru koncepce a metody rekonstrukce je průzkum stokové sítě. Metody průzkumu technického stavu stokové sítě se postupně vyvíjely od jednoduchých vizuálních metod po běžně používané postupy televizního průzkumu nebo metoda IT (Infrared Thermoraphic).

Při takových metodách je nutné důkladné vyčištění stoky a na základě shromážděných a vyhodnocených informací o stavebním stavu stoky, o možných návaznosti na související stoky a po komplexním vyhodnocení hydraulických charakteristik jednotlivých úseků následuje výběr koncepce a následně metody rekonstrukce z hlediska stavebnotechnologického.

Volbu metody rekonstrukce podstatně také ovlivňuje charakter poškození potrubí. Nejčastější poškození jsou:
prolomena kanalizace

přerostlá kořeny (kořenové ucpání)

špatné zaústění

trhliny, netěsné poje

vypadlé kusy potrubí

zkorodované potrubí

porušení přípojky

nánosy, inkrustace

hydraulicky nevhodné potrubí a další

Způsob koncepčního řešení v logické konjukcii se všemi dalšími souvisejícími faktory a vlivy tvoří jeden nedílný celek vedoucí k rozhodování o metodě řešení rekonstrukce.

Výstavba ve stávající trase
Metody můžeme dělit na:
1) destruktivní – frézování a trhání

2) nedestruktivní

1) Destruktivní metody
Při destruktivních metodách dochází k rozrušení stávající kanalizace a následně k zatažení nového vedení.

Destruktivní metody se používají zejména v případech, kde:
a) statika původní kanalizace je narušena a nesplňuje požadované nároky

b) je třeba zvětšit profil stoky

Při těchto metodách nedochází k narušení provozu, nejsou ohroženy inženýrské sítě jdoucí rovnoběžně nebo křižující stoky a jiné stavební objekty.

Z důvodu technické realizace musí být nový profil větší než původní. Původní profil je rozmačkaný do stran a nahrazen novým vedením.

1.1) Frézování
a) Ve světě existuje celá řada výrobců (Soltau, SRN). Pro své mikrotunelovacie zařízení dodávají a montují frézovací hlavy a drtiče. Tzv. metoda „Fras-Relining“ dovoluje pomocí speciální frézovací hlavy ukládat potrubí od DN 250 – 600 mm. Zařízení je možno použít pro rozrušování kameninových, betonových a azbestocementových trubek. Staré potrubí je nahrazeno novým potrubím o stejném nebo větším průměru z důvodu minimalizace poklesu průměru.
b) Zařízení ISEKI Piran (PIPE Replacer) dovoluje odfrézovat stávající stoku během provozu, (ISEKI POLYTECHN, Inc., Japonsko).

1.2) Trhání
Princip trhání starého potrubí vychází z trochu základních systémů:
a) trhání statickým účinkem nožové trhací hlavy

b) trhání dynamickým rozevřením trhací hlavy

c) trhání hydraulickým rozevřením trhací hlavy
Trháním je možné rozrušit betonové, kameninové, azbestocementové, zkorodované, ocelové a litinové potrubí. Zatahují se plastové, betonové, POLYCRETOVÉ a kameninové trouby (bezhrdlové). Nové potrubí jsou stejného nebo většího průměru. Hlavní výhodou jsou nízké náklady a relativně krátká doba realizace.
a) Systém trhání statickým účinkem nožové trhací hlavy se používá tam, kde by mohlo při dynamických rázech trhací hlavy dojít k sedání. Systém trhání je patentem firmy IPD z Anglie.

b) Trhací dynamické zařízení jsou známé pod názvem cracking, v zahraničí jsou zejména GRUNDOCRACK, CRACK-Relining resp. BERSTLINING (fa Brochier, SRN) atd.

Trhací hlava pracuje na principu dynamického kladiva poháněného stlačeným vzduchem. Zařízení se používá pro dynamické trhání trubek světlosti DN 80 až 500 mm. Tato metoda byla poprvé ve větším rozsahu použita firmou Dorge (ČR).

c) Metoda expandují (ClearLine, Velká Británie) využívá hydraulickou roztažné trhací hlavu. Trhací hlava má po obvodu pláště hydraulické roztažné elementy. Hlava je tažena starým potrubím a pomocí řetězu zatahuje za sebou nové potrubí (většinou PE a PVC).

2) Nedestruktivní metody oprav stokových sítí
V našich podmínkách stokových sítí mají perspektivu zejména nedestruktivní bezvýkopové metody, sanace kanalizace ve stávající trase. Jednoduchým porovnáním doby výstavby větší části kanalizačního systému u nás a předpokládanou životností kanalizace je možno vyčíslit rozsah nutných ročních oprav stok. Do popředí zde vystupuje faktor hustoty inženýrských sítí v podzemním prostoru měst, obcí, zejména v historických jádrech a dále nutnost minimalizovat vliv oprav na provoz na povrchu území. Nelze paušalizovat uveden problém, ale každý konkrétní projekt je třeba detailně posoudit a optimalizovat ve všech souvislostech.

Výběr metody závisí obecně na rozsahu poškození potrubí, od druhu materiálu a profilu potrubí. V současnosti existuje velký řada sanačních a rekonstrukčních metod. K jejich realizaci je třeba provést geologický průzkum, geotechnické výpočty působení zemin, hydrogeologický průzkum. To vše je třeba provést v dostatečném předstihu a rozsahu tak, aby bylo možné určit pořadí naléhavosti oprav jednotlivých úseků a zajistit metodu sanace.

Jednotlivé metody lze obecně rozdělit na:
utěsňovací
povlakové
výstelkové
opravy prováděny speciálními kanalizačními roboty

Utěsňovací metody představují metody injektáže, utěsňování a další.

Pokud jde o povlakové metody, existuje celá řada těchto metod.

Podrobněji je třeba se zmínit o metodách výstelkových, které zaznamenávají řadu modifikací a jsou velmi populární. Jde především o metody KAWO a Insituform.

Sanační metody KAWO a Insituform jsou určeny pro sanaci kanalizačních systémů. Jsou vhodné i pro další napojení úseků různých tvarů a světlostí.

Původcem technologie je firma Insituform Pipes and Structurs Ltd., Northampton, Velká Británie. Metoda je založena na použití flexibilní filcové punčochy nasáklé epoxidovou polyesterovou pryskyřicí, která se vtahuje přes přístupové otvory nebo kontrolní šachty. Punčocha je přitlačována na stěnu sanovaného potrubí a po určitém čase na něm zatvrdne. Touto technologií je možno provádět sanaci úseků delších než 600 m. Po zavedení celé délky punčochy se začne voda zahřívat mobilním tepelným agregátem po dobu 5 – 18 hodin (podle tloušťky punčochy) při teplotě 60 až 90 ° C. Po zatvrdnutí dochází k povrchové úpravě nátokové části. Odbočky a přípojky jsou nově pomocí robotu s frézovací hlavou a kamerou vyfrézované.

Metody KAWO a Insituform se používají pro většinu materiálů, jejichž jsou zhotoveny sanované potrubí jako beton, kamenina, cihla, azbest, ocel, litina a plasty. Obě metody nejsou omezovány velikostí a tvarem profilu sanovaného potrubí. Metoda je vhodná pro netěsné potrubí nebo staticky neúnosné potrubí a pro odstranění průtoků balastních vod. Tyto metody zvyšují průtočnost a prodloužení životnosti potrubí, přičemž doba sanace je krátká.

Z dalších metod je možno uvést „relining“ pro sanaci potrubí v řadě technologických modifikací (výstelka z navíjecích pásů, sklolaminátové výstelky, výstelky z plastových trubek či progresivního materiálu POLYCRETE a řada dalších).

V každém případě se jedná o speciální technologický postup, jeho aplikace je možná pouze v přesně definovaných podmínek na základě podrobného rozboru příslušné metody.

Metody relining je možno použít v průměrech větších než 80 mm za účelem odstranění netěsnosti potrubí, statické neúnosnosti potrubí, odstranění poškozených míst na potrubí korozí apod.

Je třeba uvést, že metody sanace kanalizačních potrubí se soustavně zdokonalují a inovují a firmy přicházejí is celkem novými metodami.