Peter Kerecman: Kapitoly z dějin advokacie na Slovensku. Košice, Penélope 2005 stran, 400

Tato historicky první monografie košického advokáta JUDr. Petra Kerecmana, PhD. byla odborné veřejnosti představena na konferenci o dějinách advokacie, která se konala v listopadu 2005 v Kutné Hoře. Kniha mapuje sté v dějinách advokátů, počínaje rokem 1848 a konče rokem 1948.

Kromě dějinných faktů a jiných zajímavostí nám v ní autor nabízí přehlednou periodizaci dějin právní úpravy advokacie na Slovensku a na území Podkarpatské Rusi. Historickým mezníkem vývoje advokacie byl revoluční rok 1848, kterému předcházela strohá a značně neúplná úprava vztahů mezi advokáty. Po něm následovaly roky 1848 až 1874 poznamenáno Bachových absolutismem a zaváděním rakouského právního řádu, ale i pádem absolutismu a obnovením původního uherského právního řádu. Třetí období je ohraničeno přijetím uherského advokátního řádu v roce 1874, který platil až do roku 1948. Období let 1948 až 1989 autor nazývá obdobím „socialistické advokacie“, které po roce 1989 vystřídalo období „svobodné advokacie“. Podrobněji se autor věnuje právě druhé a třetí periodě.

Jak již bylo zmíněno, historický exkurz začíná revolučním rokem 1848. V tomto období se advokáti na našem území při výkonu své činnosti řídili provizorním advokátním řádem z roku 1849. V roce 1852 byl vydán pro území Uherska císařský patent, kterým byl předepsán Advokátní řád pro Uhersko, Chorvatsko, Slavonski, Důl Temešský a Vojvodství Srbské a který – stejně jako předchozí normy – založeno jednak Numerus clausus advokátů. Císařský patent platil až do pádu absolutismu v roce 1859 a po něm následovalo vydání „Dočasných právních pravidel“ přijatých judexkuriální konferencí v roce 1961. První kapitola knihy končí uvedením některých významných advokátů své doby, působících před rokem 1874. Za zmínku stojí např. Alexander Boleslavín horský, zakladatel spolku štúrovské mládeže známé pod názvem Vzájemnost nebo Ján Francisci, který – stejně jako horský – spolupracoval se Štúra.

Rozsahem větší druhá kapitola zachycuje přijetí nového uherského advokátního řádu v roce 1874, který na našem území platil až do roku 1948. Tento předpis byl nejen základním pramenem advokátního práva, ale udržel se i po převratných společenských změnách. Přežil nejen trvání a zánik Rakousko-uherské monarchie, ale i vznik samostatného Československa a také existenci Slovenského státu. Každá z historických událostí přinesla zásadní změny a poznamenala fungování advokacie na našem území.

Advokátů – současníků nesporně zaujmou části o odměňování jejich kolegů v minulosti, nebo jak byla řešena otázka odpovědnosti advokáta, případně zajímavosti o nošení předepsaného úboru advokáty před soudem, což byla i před nedávnem živě diskutované téma mezi advokáty. Noví adepti advokacie se dozví jaké bylo postavení advokátních kandidátů (advokátních koncipientů) a jakými úskalími museli v minulosti projít jejich kolegové při získávání advokátní licence. Z tohoto období se nejvýznamnější do historie advokacie, ale také do národní historie, zapsali advokáti jako Pavol Országh Hviezdoslav, Janko Král, Janko Jesenský, Štefan Marko Daxner a mnozí jiní.

Najprajnejším obdobím v dějinách slovenské advokacie byl vznik samostatné Československé republiky. Bylo to zároveň období plné zásadních změn, přičemž advokátky jistě zaujme fakt, že od roku 1922 advokacii prováděli i ženy.

Na druhé straně dobou temna české advokacie bylo období Slovenského státu, poznamenané politickou a náboženskou diskriminací advokátů tak ve společenském, tak profesním životě.

V závěru knihy se také dočteme o úpravě činnosti advokátů v poválečném období až do přijetí prvního socialistického zákona o advokacii. Monografie, kromě textové části, obsahuje také obrazovou přílohu, která celý text vhodně doplňuje a ilustruje.

Činnost advokátů nelze docela dobře hodnotit bez znalosti jejich historie, jakož i znalosti dějinných událostí, na pozadí kterých se celý advokátní stav formoval. V tomto směru publikace potěší nejen právníků, ale určitě obohatí i milovníky historie, přičemž zaujme nejen svým obsahem, ale i příjemným vzhledem.

JUDr. Renáta Miščíková, LL.M.
Katedra občanského práva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
právnická fakulta

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Přihlasit se do evidencí na Slovensku v zahraničí koupě vozidla je poměrně náročný administrativní proces vyžadující několik kroků, které je třeba absolvovat v případě dovezeného auta na Slovensko.

Nabízíme Vám průzkum jak postupovat při dovozu automobilů ze zahraničí, z členského státu EU.

1. Převozní značky
Prvým krokem po koupi vozidla v zahraničí je odhlášení vozidla na příslušném dopravním inspektorátu, takzvaný zrušení trvalého přihlášení pro vývoz do ciziny. Následně je nutné vybavit převozní značky. Ty vystaví se buď prodejce nebo je třeba je vybavit ve specializovaných firmách, které se obvykle nacházejí v blízkosti úřadů. Platnost přepravních značek je obvykle 5 dní (např. Německá s žlutým pásem) nebo měsíc v závislosti na zemi a typu značek. Součástí dopravních značek je i pojištění vozidla. Výška poplatku spolu s pojištěním závisí na konkrétním státě, zpravidla se pohybuje od 12 eur do 50 eur.

Doporučujeme zakoupit převozní značky na více než 5 dní a minimálně na 15 dní, protože procedura přihlášení na Slovensko trvá dlouho. Při expedici pohotovosti je nutno vybavit na obvodní úřad dočasných značek (cena 33 eur) nebo vozidlo na kontrolu dotáhnout.

Při odchodu z nového vozidlu ze zahraničí by měly mít následně následující doklady:

kúpno-prodejnou smlouvu, fakturu nebo darovací smlouvu k vozidlu
doklad o odhlášení
technický preukaz vozidla
prevozné značky
protokoly o platné technické a emisní kontrole.
Po úspěšném dovezení auta začíná procedura na Slovensku. Prvým krokem jsou překlady.

2. Překlady dokladov
Úřední potvrzení o odložení vozidla z provozu a dokladů o STK / EK. Ak jsou doklady o koupi vozidla (faktura, kupní smlouva nebo smlouva o doručení) v jiném jazyce, musí být také úředně přeloženy.

3. Kontrola originality
Následně je nutné absolvovat odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích. Na Slovensku se provádějí kontroly originality vozidel – t. j. kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaného na stacionárním nebo mobilním pracovišti kontroly původnosti měření a nedeštruktivního zkoumání zaměřeného na zjišťování neoprávněného vnějšího zásahu do konstrukce vozidla nebo do dokumentů vozidla v rozsahu kontrolních činností stanovených právními předpisy. Od 1. 1. 2008 sa vykonáva kontrola originality povinně v zásadě u všech motorových vozidel dovezených ze zahraničí.

Držte se na lhůtě 15 dní a podat žádost na obvodní úřade v této lhůtě, jinak je třeba absolvovat kontrolu původnosti znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti na konkrétním vozidle.

4. Technická a emisná kontrola
Přezkoumat technickou kontrolu vozidel a získat protokol o technické kontrole vozidla, pokud je tato kontrola podřízena, s výsledkem hodnocení způsobilého pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc od jeho vydání.

Technická a emisní kontrola je vhodná spojit s kontrolou originality. Mnohé pracoviště STK nabízejí všechny tyto služby. Dá se tak ušetřit čas a jedna návštěva pracoviště.

5. Obvodný úřad, odbor dopravy
Pokud máte COC (Certifikát o shodě), který nemusíte překládat, nemusíte jít s vozidlem na žádné schválení. COC znamená, že vozidlo je schváleno na cestě v nějakém jiném státě EU. Schválení na okresní úřad v tomto případě stojí jen 106 eur.

V případě, že nemáte COS majitel dovezeného vozidla, musí podat žádost o schválení jednotlivě importovaného vozidla a žádost o uznání ES schválení typu nebo žádost o typové schválení individuálně importovaného vozidla. V žádosti musí být uvedeno identifikační údaje žadatele.

Obvodný úřad dopravy může před přijetím schváleného vozidla uložit zkoušejícím, aby vykonal zkoušku v pověřené technické zkušebně ověřování vozidel. Žádost je povinna na vlastní náklady zabezpečit provádění uložených zkoušek.

Přílohou k žádosti jsou, pokud jde o ojeté vozidlo:

doklad o koupi vozidla, například faktura, kupní smlouva nebo darovací smlouva, doklad o propuštění vozidla do volného oběhu, pokud je dovezen z třetích zemí, odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích,
protokol o technické kontrole vozidla s výsledky hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc ode dne jeho vydání, platný protokol o emisní kontrole motorového vozidla, pokud vozidlo podléhá takové kontrole, s výsledkem hodnocení způsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, osvědčení o evidenci nebo jiném dokladu o vyloučení vozidla z evidence vozidel v zemi, ve které bylo evidováno,
protokol o zkouškách vozidel vydaný pověřenou technickou zkušebnou vozidla, pokud je tato povinnost uložena žadateli, z čehož vyplývá, že vozidlo splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a technické požadavky stanovené nařízením vlády, potvrzení o zaplacení příspěvku do Recyklačního fondu za dovezené vozidlo.
Pokud obvodní úřad dopravy povolí jednotlivě dovezené vozidlo,

vydá rozhodnutí o schválení jednotlivě dovezeného vozidla,
vydává osvědčení o evidencii části II, pokud jde o velký technický prohlášení (starý si nechá), pokud jde o vozidlo, které podléhá přihlášení do vozidel nebo vydává technickou osvědčení vozidla, pokud jde o vozidlo, které není podepsáno při registraci do vozidel.
Více informací >>

6. Povinné zmluvní pojištění
Zaplatit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. V některých poisťovních orgánech je možné zabezpečit vozidlo okamžitě při příchodu na základě VIN čísla vozidla.

7. Dopravný inspektorát
Při přihlášení se do dopravního inspektorátu musí být předložen doklad o přepravě:

vyplněná žádost o zapsání vozidla do evidence,
osvedčenie o evidencii časti II vydané príslušným obvodným úřadem dopravy,
rozhodnutí o obvodním úřadu dopravy o schválení technické způsobilosti vozidla nebo o uznání jeho typového schválení, toto rozhodnutí se pro účely přihlášení vozidla považuje za doklad o získání vozidla,
potvrzení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla,
platný doklad totožnosti,
splnomocnění, pokud je držitelem nebo vlastníkem vozidla zastoupen, s úředně ověřeným podpisem splnomocniteľa,
ak je držiteľom vozidla podnikatel, originál výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, přítomnost osoby oprávněné zastupovat organizaci (živnostník, konateľ společnosti, osoba úředně pověřená),
(novým vozidlem se rozumí vozidlo, které bylo registrováno v jiném státě nejvýše 6 měsíců nebo které má méně než 6000 km), a to v případě, že se jedná o nové vozidlo, které má uděleno typové schválení ES,
možnost požádat o rychlé vydání čipové karty osvědčení o registru část I do dvou pracovních dnů za poplatek ve výši 30 €.
potvrzení o zaplatí správního poplatku
Pokud je správní poplatek ve výši 300 eur, může být přímo zaplacen dopravnímu inspektorovi za okenku. Pokud je suma vyšší než 300 eur, je nutné správní poplatek uhradit na poštovní účet a získat potvrzení o zaplacení.

VÝKON NOVÝ POPLATOK PÔVODNÝ POPLATOK
do 80 kW 33 eur 33 eur
b) Prvním zápisem držitele motorového vozidla kategorií L, M1 a N1, kromě kategorií N1 s nejvýše 3 místa pro sedění, do evidencí vozidel při provádění úprav v dokladech, včetně vydání těchto dokladů, pokud je výkon motoru nad 80 kW do 86 kW 53 eur 167 eur
nad 86 kW do 92 kW 77 eur 217 eur
nad 92 kW do 98 kW 106 eur 267 eur
nad 98 kW do 104 kW 141 eur 327 eur
nad 104 kW do 110 kW 181 eur 397 eur
nad 110 kW do 121 kW 250 eur 477 eur
nad 121 kW do 132 kW 360 eur 657 eur
nad 132 kW do 143 kW 497 eur 787 eur
nad 143 kW do 154 kW 667 eur 957 eur
nad 154 kW do 165 kW 873 eur 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW 1 122 eur 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW 1 655 eur 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW 2 711 eur 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW 4 249 eur 2 467 eur
nad 254 kW 6 308 eur 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur
d) Prvá zápis držiteľa motorového vozidla, kromě kategorií vozidel podle písmene a) a b) nebo přípojného vozidla do evidencí vozidel, včetně provádění úprav v dokladech, včetně vydávání těchto dokladů 33 eur 33 eur
e) Další zápis držitele motorového vozidla kromě prvního zápisu držitele motorového vozidla podle písmen a) až d) nebo přípojného vozidla do evidence is provedením úprav v dokladech včetně vydání těchto dokladů

 

Dopravní inspektorát vydá evidenčního čísla a asi do 3 týdnů zašle poštou čipovou kartu osvědčení o registraci část I (malý technický průkaz).

8. Administrativní technická a emisní kontrole
Po úspěšném přihlášení vozidla a vydání registrační značky (SPZ) je třeba opět zajít na stanici technické a emisní kontroly pro nálepky, pokud byla kontrola potřebná (pro auta starší než čtyři roky). Doporučujeme navštívit stejnou STK jako dříve, předejdete problémům s vydáním nálepek. Cena administrativní kontroly je cca. 20 eur

zdroje:
Ústřední portál veřejných služeb lidem
Ministerstvo vnitra
Recyklační fond

O dcery Lisy Marie Presley se stará Priscilla Presley

LOS ANGELES – Osmileté dcery americké zpěvačky Lisy Marie Presley, Finley a Harper, jsou v péči jejich babičky Priscilly Presley.
Jednasedmdesátiletý vdova po Elvisovi Presleym to prozradila prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde také zveřejnila fotografie dívek. Reagovala tak na zprávy, podle nichž jsou děti ve státní péči. „Děkuji vám za podporu,“ uvedla k záběru, na kterém se dvojčata usmívají a objímají. „Objevilo se hodně zmatku, rozruchu a obav. Dám to na pravou míru. Dívky nejsou ve státní péči a nikdy nebudou. Jsou se mnou a zůstane to tak, dokud se to všechno vyřeší,“ napsala k fotce, na níž se vnučky hrají v bazénu.

tyridsaťdeväťročná Lisa Marie Presley se v současnosti rozvádí se čtvrtým manželem Michaelem Lockwoodem, se kterým se provdala v roce 2006. Dcera zmíněného krále rock ‚n‘ rollu uvedla, že v manželově počítači objevila množství nevhodných dětských fotografií. Lockwood právník Jeff Sturmana ve stanovisku pro americký týdeník Us Weekly odmítl zpěvaččiny tvrzení. Zástupci policie v Beverly Hills potvrdily, že 55-letého kytaristy a producenta vyšetřují pro údajné zneužívání dětí.

Priscilla Presley byla manželkou legendárního zpěváka v letech 1967 až 1973. Jejich jediným potomkem je Lisa Marie Presley, jejíž manžely byly dříve Danny Keough, Michael Jackson a Nicolas Cage. Interpretka, která má na kontě alba To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) a Storm & Grace (2012), má s prvním mužem syna a dceru.

Housličky, s.r.o. Identifikační číslo: 27122051

Datum vzniku a zápisu: 13. února 2004
Spisová značka: C 97932 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 13. února 2004
Obchodní firma: Housličky, s.r.o.

Housličky, s.r.o. Identifikační číslo: 27122051
Housličky, s.r.o. Identifikační číslo: 27122051

zapsáno 13. února 2004
Sídlo: Roztoky u Prahy, Jungmannova 1740, PSČ 25263
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Řeznická 661/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsáno 22. dubna 2014
Identifikační číslo: 27122051
zapsáno 13. února 2004
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 13. února 2004
Předmět podnikání: reklamní činnost a marketing
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. dubna 2014
hostinská činnost
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Hostinská činnost
zapsáno 22. dubna 2014
specializovaný maloobchod
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 22. dubna 2014
Statutární orgán:
Jednatel:

PaedDr. JANA LUKÁŠOVÁ, CSc,
Praha 1, Školská 7
Den vzniku funkce: 13. února 2004
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 8. srpna 2013
Jednatel:

PaedDr. JANA LUKÁŠOVÁ, CSc,
Řeznická 661/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 13. února 2004
zapsáno 8. srpna 2013
Jednatel:

PAVEL PLZÁK,
Praha 8, Bojasova 1251/19
Den vzniku funkce: 13. února 2004
Den zániku funkce: 14. dubna 2014
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Způsob jednání:
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis. Jednatel Pavel Plzák však může samostatně uzavírat za společnost pouze obchodní případy do částky 100.000,- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých).
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 22. dubna 2014
Společníci:
Společník:
PaedDr. JANA LUKÁŠOVÁ, CSc,
Praha 1, Školská 7

zapsáno 13. února 2004
vymazáno 8. srpna 2013
Podíl:
Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 150 000,- Kč
Obchodní podíl: 75 %
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 8. srpna 2013
Společník:
PaedDr. JANA LUKÁŠOVÁ, CSc,
Řeznická 661/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsáno 8. srpna 2013
vymazáno 22. dubna 2014
Podíl:
Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 150 000,- Kč
Obchodní podíl: 75 %
zapsáno 8. srpna 2013
vymazáno 22. dubna 2014
Společník:
PaedDr. JANA LUKÁŠOVÁ, CSc,
Řeznická 661/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsáno 22. dubna 2014
Podíl:
Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 75,00 %
Druh podílu: Základní podíl č. 1
zapsáno 22. dubna 2014
Společník:
PAVEL PLZÁK,
Praha 8, Bojasova 1251/19

zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Podíl:
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 000,- Kč
Obchodní podíl: 25 %
zapsáno 13. února 2004
vymazáno 22. dubna 2014
Společník:
PaedDr. JANA LUKÁŠOVÁ, CSc.,
Řeznická 661/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsáno 22. dubna 2014
Podíl:
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25,00 %
Druh podílu: Základní podíl č. 2
zapsáno 22. dubna 2014
Základní kapitál:
200 000,- Kč
zapsáno 13. února 2004
Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 22. dubna 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 22. dubna 2014
Stáhnout PDF verzi výpisu
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 23.10.2017 13:21
Údaje platné ke dni 23.10.2017 06:39

Hotel Angel s.r.o. Identifikační číslo: 28956311

Datum vzniku a zápisu: 9. září 2009
Spisová značka: C 155704 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 9. září 2009
Obchodní firma: Hotel Angel s.r.o.

Hotel Angel s.r.o. Identifikační číslo: 28956311
Hotel Angel s.r.o. Identifikační číslo: 28956311

zapsáno 9. září 2009
Sídlo: Praha 5 – Smíchov, Radlická 857/40, PSČ 15000
zapsáno 9. září 2009
vymazáno 6. září 2010
Praha 1 – Nové Město, Řeznická 1360/15, PSČ 11000
zapsáno 6. září 2010
Identifikační číslo:
28956311
zapsáno 9. září 2009
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 9. září 2009
Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 9. září 2009
hostinská činnost
zapsáno 9. září 2009
Statutární orgán:
jednatel:

MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Praha 1, Nekázanka 876/19, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 9. září 2009
zapsáno 9. září 2009
vymazáno 13. srpna 2014
jednatel:

MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Nekázanka 876/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 9. září 2009
zapsáno 13. srpna 2014
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
zapsáno 9. září 2009
vymazáno 3. července 2014
Jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.
zapsáno 3. července 2014
Společníci:
Společník:
MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Praha 1, Nekázanka 876/19, PSČ 11000

zapsáno 9. září 2009
vymazáno 27. června 2011
Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
zapsáno 9. září 2009
vymazáno 27. června 2011
Společník:
MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Praha 1, Nekázanka 876/19, PSČ 11000

Exekučním příkazem č.j. 025 Ex 9824/11-15 ze dne 17.06.2011 rozhodl soudní exekutor JUDr. Jan Grosam, pověřený provedením exekuce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 48 EXE 946/2011-19 ze dne 14.06.2011, o provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného Michela Ullmanna, bytem Nekázanka 876/19, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, r.č. 690628/9918, společníka s vkladem ve společnosti Hotel Angel s.r.o. Povinnému se zakazuje jakkoliv nakládat s obchodním podílem ve společnosti.
zapsáno 27. června 2011
vymazáno 17. srpna 2011
Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
zapsáno 27. června 2011
vymazáno 17. srpna 2011
Společník:
MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Praha 1, Nekázanka 876/19, PSČ 11000

Exekučním příkazem č.j. 025 Ex 9824/11-15 ze dne 17.06.2011 rozhodl soudní exekutor JUDr. Jan Grosam, pověřený provedením exekuce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 48 EXE 946/2011-19 ze dne 14.06.2011, o provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného Michela Ullmanna, bytem Nekázanka 876/19, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, r.č. 690628/9918, společníka s vkladem ve společnosti Hotel Angel s.r.o. Povinnému se zakazuje jakkoliv nakládat s obchodním podílem ve společnosti.
Soudní exekutor rozhodl usnesením ze dne 02.08.2011, č.j. 025 Ex 9824/11-66, o zrušení exekuce z důvodu vymožení pohledávky proti povinnému Michelu Ullmannovi.
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 17. srpna 2011
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 17. srpna 2011
Společník:
MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Praha 1, Nekázanka 876/19, PSČ 11000

zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 3. července 2014
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
zapsáno 17. srpna 2011
vymazáno 3. července 2014
Společník:
MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Praha 1, Nekázanka 876/19, PSČ 11000

zapsáno 3. července 2014
vymazáno 13. srpna 2014
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
zapsáno 3. července 2014
vymazáno 13. srpna 2014
Společník:
MICHEL ULLMANN, dat. nar. 28. června 1969
Nekázanka 876/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsáno 13. srpna 2014
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
zapsáno 13. srpna 2014
Základní kapitál:
200 000,- Kč
zapsáno 9. září 2009
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 3. července 2014
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 3. července 2014

Dne: 23.10.2017 13:22
Údaje platné ke dni 23.10.2017 06:39

For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

Spacious living room - For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Spacious living room – For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

For Rent – Nice four-bedroom villa with garden located in an attractive area of Prague, Nebusice. The total living area of the house is 180 m². Entering into the house, a corridor leads into the spacious foyer with wooden staircase to the first floor.

For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

From the foyer is access to a spacious living room, and also to a modern fully-fitted kitchen with all appliances. On the first floor are four bedrooms, a spacious walk-in closet with shelves and clothes racks and a bathroom with corner bathtub, toilet and bidet.

Wooden staircase - For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Wooden staircase – For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

The house is offered as unfurnished. The house has a one-car garage and one parking space in front of the garage. This is an attractive location near the International School of Prague. In the area are all conveniences such an Albert supermarket, post office, restaurants, bakeries, churches, tennis courts, playgrounds and excellent transport links.

Lots of storage space -For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Lots of storage space -For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

The house is located just a few meters from the bus stop. Available immediately. Prague district of Nebusice is located in the charming Šárecké Valley which is surrounded by green hills and peaceful countryside and has a swimming pool and numerous hiking and cycling trails nearby.

Large bathrooms - For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 - Nebusice
Large bathrooms – For Rent: 4-bedroom, 180 sqm house Prague 6 – Nebusice

There is quick access to the city center, the airport and international schools in Prague 6, and convenient to Bořislavka metro station, line A, and full amenities around Dejvická metro.

Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

Long term rental – nice, fully furnished studio apartment (50 sq.m.) with a balcony, located near Metro A Flora. This cozy studio is ideal for one or two people. The first room has a small balcony facing the courtyard, a dining table and three chairs, and a kitchenette that has everything you might need for cooking (fridge/freezer, AEG dishwasher, glass-ceramic cooker, microwave, kettle, toaster, dishes, cutlery).

Studio apartment - Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Studio apartment – Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

The bedroom has a king-sized bed, a bedside table, bed lamp, and dresser. There is a built-up mirror double wardrobe in the hall as well as a shoe cabinet. The bathroom has one sink and a shower, and there is a separate toilet.

Kitchenette - Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Kitchenette – Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

There is also a pantry, washing machine, bedding included, a clothes-folding dryer, Hoover vacuum, and ironing set. The Albert grocery store is just across the street, as well as a pharmacy, bank (ATM), and the Palace Flora shopping mall.

Nice terrace - Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora
Nice terrace – Nice fully furnished studio for rent with balcony, Prague 3 Vinohrady, Slezska str., Green line A Flora

The monthly rent does not include the utility fee of CZK 2000 and electricity on the tenant (monthly advance payments of about 410 CZK). Many parks around – Grobovka, Riegrovy sady. Non-smokers only. Available from July 2nd, 2017.

For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

Exterior of Building - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Exterior of Building – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

We offer for rent this luxury, fully-furnished two-bedroom apartment (156 sq.m.). The apartment is situated on the second floor of a new apartment building in Jinonice.

Gorgeous modern kitchen - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Gorgeous modern kitchen – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

It contains a large 63 sq.m. living room, two bedrooms (17 and 10 sq.m.), two bathrooms (one with bathtub, another with a shower), a 19 sq.m. terrace, two balconies (each 6 sq.m.) and a fully-fitted IKEA kitchen with all appliances and a pantry.

Spacious living room - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Spacious living room – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

The flat comes equipped with a washing machine, videotelephone, TV, satellite and a security system as well as building amenities such as a common garden, a wonderful fitness room, a sauna and a big Jacuzzi that can fit seven people. The floors are lined with parquet and tile.

Beautiful windows - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Beautiful windows – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

The apartment is just a five minute walk to the metro station Jinonice, walking distance to the German school and just a ten minute drive to the French school. The space is available for office rent as well and parking in the garage is available for rent at 100 Euro per month.

Hot tub - For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 - Jinonice, close to the German School Prague
Hot tub – For Rent: Luxury fully furnished 2BD apartment in Prague 5 – Jinonice, close to the German School Prague

For more information or to arrange a showing please feel free to call our English speaking agent Jan at (+420) 775 609 626.

Prodej bytu 2+1, 48 m2, Praha 2 – Vinohrady, Hradešínská

Nabízíme na prodej byt 2+1 ve 2. patře třípatrového bytového domu postaveného kolem roku 1960 s novým výtahem. Byt byl komplětně rekonstruován v roce 2010 má jednu ložnici, obývací pokoj a kuchyni, kde najdeme plynoelektrický sporák s troubou, lednici s mrazničkou, myčku a mikrovlnou troubu.. V koupelně je sprchový kout a pračka, toaleta je zvlášť. Byt má balkon do ulice o ploše cca 3 m2. Na podlahách jsou v pokojích parkety, předsíň, kuchyň, koupelna a záchod dlažba. Topení ústřední. V bytě možnost připojení TV a internetu přes kabel. Dostupnost ze stanice metra Flora nebo tramvají od Náměstí Míru, Flory a Strašnic.

Pronájem bytu 3+1, 98 m2 Praha 2 – Vinohrady Benešovská

Pronájem bytu 3+1, 98 m2 Praha 2 – Vinohrady, Benešovská ulice. Byt je situován v 2 patře cihlového vila domu se zahradou.

Pronájem bytu 3+1, 98 m2 Praha 2 - Vinohrady Benešovská
Pronájem bytu 3+1, 98 m2 Praha 2 – Vinohrady Benešovská

Zahrada která se nachází kolem domu je k využití pro nájemníky, a je v hodná zejména pokud máte děti a hledáte bydlení s možností vyžití pro děti na zahradě. V domě je výtah. K bytu patří sklepní kóje v suterénu.