ESLP: Belgie odsouzena za diskriminaci svědků Jehovových

Evropský soud pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva

Belgie byla odsouzena za diskriminaci svědků Jehovových. Neudělení osvobození sborů svědků Jehovových od daně z nemovitosti v regionu Brusel-hlavní město od roku 2018 bylo diskriminační

ECHR 122 (2022) 05.04.2022

V dnešní době Komora rozsudek1, v případě Assemblée Chrétienne Des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht a další proti Belgii (stížnost č. 20165/20) Evropský soud pro lidská práva jednomyslně rozhodl, že došlo:

porušení článku 14 (zákaz diskriminace) ve spojení s článkem 9 (svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání) Evropské úmluvy o lidských právech as článkem 1 Protokolu č. 1 (ochrana majetku) k Úmluvě.

Případ se týkal sborů svědků Jehovových, které si stěžovaly, že jim bylo odepřeno osvobození od placení daně z nemovitosti (précompte immobilier), pokud jde o nemovitosti v regionu Brusel-hlavní město, které využívají k náboženským bohoslužbám. Podle nařízení ze dne 23. listopadu 2017 přijatého zákonodárcem regionu Brusel-hlavní město se od fiskálního roku 2018 výjimka vztahovala pouze na „uznaná náboženství“, kategorii, která nezahrnovala žádající kongregace.

Soud rozhodl, že vzhledem k tomu, že předmětné osvobození od daně bylo podmíněno předchozím uznáním a řídilo se pravidly, která neposkytovala dostatečné záruky proti diskriminaci, nemělo rozdílné zacházení, kterému byly stěžující se sbory vystaveny, žádné rozumné a objektivní odůvodnění. Mimo jiné uvedl, že uznání je možné pouze z iniciativy ministra spravedlnosti a poté závisí na čistě diskrečním rozhodnutí zákonodárce. Systém tohoto druhu s sebou nesl přirozené riziko svévole a nebylo možné rozumně očekávat, že by se náboženské komunity pro uplatnění nároku na předmětné osvobození od daně podrobily procesu, který nebyl založen na minimálních zárukách spravedlnosti a nebyl zaručit objektivní posouzení jejich nároků.