Den Albánie v srdci Prahy

Den Albánie v srdci Prahy
Den Albánie v srdci Prahy

Úspěšně máme za námi akci “Den Albánie v srdci Prahy,” která se uskutečnila minulý týden v pražské Lucerně. Šlo o unikátní a nebývale velkou a významnou společenskou aktivitu, která v česko-albánských vztazích nemá obdoby, zvláště, když nebyla nijak financována ze státních rozpočtů.

Den Albánie v srdci Prahy
Den Albánie v srdci Prahy
Akce Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské byla zahájena v 9 hodin za účasti novinářů, členů řídící rady Spolku, pana poslance J. Richtra, delegace primátorů z města Korçë a Tepelenë, rektora Univerziy města Korçë, dále profesora P. Kabo z Tirany, albánského režiséra K. Mitro, členů albánské folklórní skupiny a dalších poradců, spolupracovníků a kolegů z české i albánské strany.
V úvodním proslovu promluvil předseda Spolku pan L. Valášek, pan poslanec J. Richter a představitelé albánské delegace. Všichni také vyjádřili soustrast a podporu celému albánskému národu v souvislosti s tragickým zemětřesením. Zároveň vyzvedli širší společenský význam této akce s cílem rozvíjet a podporovat vztahy mezi Albánii a Českou republikou. Zároveň poděkovali firmě LORINFAJ Promotion za celkovou organizaci a finanční podporu celého programu.
V Lucerně během celého dne byla pro veřejnost připravena výstava fotografií z Albánie, ukázky albánských produktů, suvenýrů, ochutnávky albánské kuchyně, hudba, video-projekce filmů a záběrů z nejkrásnějších míst Albánie. Návštěvnici během dne projevili zájem o albánskou kulturu, cestování a zároveň diskutovali s představiteli našeho spolku a generálního sponzora o možnostech vzájemné spolupráce v různých oblastech.
Od 17 hodin začalo promítání albánského filmu “Nusja dhe shtetrrethimi” (“Nevěsta a stanné právo”) z roku 1978, který poskytl albánský Centrální státní archiv filmů. Návazně proběhl také zajímavý rozhovor s režisérem filmu K. Mitrem a prof. P. Kabem, kteří mluvili o hodnotách albánské kinematografie a o těžkých okolnostech, během kterých vznikaly tehdejší umělecké projekty jako např. i tento film.
Po společenském banketu pokračoval program v Mramorovém sále v paláci Lucerna koncertem skupiny “3 Musketjerët” (“3 Mušketýři”). Koncert byl zahájen minutou ticha k uctění památky obětí albánského zemětřesení a svým důstojným průběhem krásně završil slavnostní společensko-kulturní charakter celé akce.
Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce tímto ještě jednou děkuje všem zúčastněným, organizátorům a sponzorům za realizaci a podporu této první akce s tak širokým, strukturovaným a významným společensko-kulturním a vzdělávacím programem. Velmi srdečná a pozitivně tvůrčí atmosféra celé akce jednoznačně potvrdila, že česko-albánské přátelství a spolupráce má velký potenciál a že podobné spolkové akce jsou důležitou platformou pro akceleraci jejich rozvoje ve všech oblastech a na všech úrovních, a to na území obou států a také ve spolupráci v širším celoevropském rámci.

Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

V závěru roku 2019 Rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce během neformálního setkání v restauraci Il Gusto hodnotíla první rok svého fungování. Je důležité, že se kromě vlastních akcí spolku podařilo realizovat i související aktivity, především absolvovat cesty členů spolku do Albánie k podpoře iniciativ na spolupráci mezi některými albánskými městy a univerzitami. Tato aktivita vyvrcholila návazně na celodenní a večerní program velké a významné spolkové akce „Den Albánie v srdci Prahy,“ a to výjezdem albánské delegace do Ústeckého kraje. Dne 28.11. 2019 se v doprovodu albánského velvyslance v ČR p. I. Kuky, p. poslance J. Richtra a zástupců našeho spolku uskutečnilo jednání s hejtmanem Ústeckého kraje a s primátory města Ústí nad Labem a města Chomutov. Potom se ještě uskutečnila návštěva radnice v městě Krupka a pak společná slavnostní večeře na hotelu Partyzán u Chomutova. V rámci výjezdu do Ústeckého kraje se uskutečnilo také jednání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde rektoři a prorektoři obou univerzit projednali vzájemnou meziuniverzitní spolupráci.

Velmi srdečná a pozitivně tvůrčí atmosféra během akcí v Praze i v Ústeckém kraji jednoznačně potvrdila, že česko-albánské přátelství a spolupráce má velký potenciál a že podobné spolkové a související podpůrné akce jsou důležitou platformou pro akceleraci přátelství a spolupráce ve všech oblastech a na všech úrovních, a to na území obou států a také ve spolupráci v širším celoevropském rámci.
Tímto proto rádi a ještě jednou děkujeme p. L. Hysimu, jednateli a majiteli firmy LORINFAJ Promotion, která je generálním sponzorem našeho spolku. Děkujeme samozřejmě také i všem ostaním účastníkům, organizátorům a sponzorům za spolupráci v r. 2019, kdy hlavní pozornost byla soustředěna na organizaci společensko-kulturních a vzdělávacích akcí v Praze a pak i na zmíněný výjezd do Ústeckého kraje.
Pro činnost spolku v r. 2020 a dalších letech chce řídícÍ Rada spolku nejen znovu připravit a realizovat hlavní akce, které se osvědčily v r. 2019 (především oslava svátku „Den jara“ a „Den Albánie v srdci Prahy“) a současně realizovat další opatření k aktivizaci spolku jak pro vylepšování vnitřního fungování spolku, tak pro využití i menších, ale zajímavých akcí pro členy a přátelé spolku, respektive pro veřejnost (workshopy a semináře k vybraným tématům spolupráce např. v oblasti cestovního ruchu a hospodářské spolupráce, besedy s umělci či sportovci, výstavy, promítání filmů a další jiná kulturně-společenská setkání).
Në fund të vitit 2019, Këshilli drejtues i Shoqatës së Miqve për Zhvillimin dhe Promovimin e Bashkëpunimit Çeko-Shqiptar në një mbrëmje jo formale në restorantin Il Gusto vlerësoi pozitivisht vitin e parë të funksionimit të saj. Është e rëndësishme që përveç aktiviteteve brenda shoqatës ajo arriti të kryejë edhe aktivitete të tjera bashkëpunimi, siç ishin vizitat e anëtarëve të shoqatës në Shqipëri për të mbështetur nisma bashkëpunimi me disa qytete dhe universitete shqiptare. Ky aktivitet kulmoi në programin disa ditor dhe në mbrëmjen kryesore të aktivitetit „Dita e Shqipërisë në zemrën e Pragës“ që vijoi dhe me vizitën e delegacionit shqiptar në rajonin e Ústít më 28. 11. 2019, shoqëruar dhe nga Ambasadori i Shqipërisë në Republikën Çeke, z. I. Kuka, z. deputet J. Richter dhe përfaqësuesit e shoqatës sonë. Gjatë kësaj vizite u mbajt dhe një takim me kryetarët e bashkive të Ústí nad Labem dhe Chomutov, më tej dhe një takim në bashkinë e qytetit Krupka dhe më pas një darkë e përbashkët në hotelin Partyzán pranë qytetit Chomutov. Gjatë këtij udhëtimi u mbajt gjithashtu një seance takimesh në Universitetin e J. E. Purkyně në Ústí nad Labem, ku rektorët dhe prorektorët e të dy universiteteve diskutuan mbi bashkëpunimin e ndërsjellë ndër-universitar.
Atmosfera e krijuar shumë e përzemërt dhe pozitive gjatë gjithë këtyre eventimenteve konfirmon pa dyshim se miqësia dhe bashkëpunimi midis dy vendeve ka potencial të madh dhe se veprimtari si këto që arganizoi Shoqata jonë, janë një platformë e rëndësishme për përshpejtimin e miqësisë dhe bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe të gjitha nivele, si brenda territorit të të dy vendeve, ashtu edhe në bashkëpunim në një kornizë më të gjerë ndër-Evropiane.
Ne dëshirojmë të falënderojmë z. L. Hysi, drejtor dhe pronar i firmës LORINFAJ Promotion, që ishte sponsori i përgjithshëm i Shoqatës sonë në të gjitha aktivitetet e saj. Gjithashtu falënderojmë edhe të gjithë pjesëmarrësit, organizatorët dhe sponsorët e tjerë për bashkëpunimin e tyre në vitin 2019, kur fokusi kryesor ishte në organizimin e ngjarjeve socio-kulturore dhe edukative në Pragë dhe qytete e sipër-përmendura.
Në lidhje me aktivitetet e Shoqatës për vitin 2020, Këshilli Drejtues planifikon të përsërisë ngjarjet kryesore që dëshmuan vlerën e tyre në vitin 2019 (veçanërisht festën e „Ditës së Pranverës“ dhe „Ditës së Shqipërisë në zemrën e Pragës“). Më tej ka si qëllim aktivizimin e mëtejshëm të shoqatës, përmirësimin e funksionimit të brendshëm, ashtu edhe zgjerimin e ngjarjeve të planifikuar në rrang më të vogël por më të shpeshtë për anëtarët dhe miqtë e shoqatës, si dhe për publikun (psh. seminare mbi temat e zgjedhura të bashkëpunimit, turizmi, diskutime me artistë dhe sportistë, ekspozita, shfaqje filmike ose takime të tjera kulturore dhe shoqërore etj.).

Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce se na svém prvním zasedání v letošním roce zabývala zprávou o hospodaření spolku v r. 2019, opatřeními k dalšímu fungováním spolku a návrhy na pořádání akcí v prvním pololetí 2020.

První letošní spolkovou akcí bude tak jako v minulém roce oslava “Dne jara,” která se uskuteční dne 18. 3. 2020.
Në mbledhjen e parë të këtij viti, Bordi Drejtues i Shoqatës së Miqve për Zhvillimin dhe Promovimin e Bashkëpunimit Ceko-shqiptar diskutoi mbi raportin financiar të shoqatës në vitin 2019, planet për funksionimin e mëtejshëm të shoqatës dhe propozimet për organizimin e aktiviteteve në gjysmën e parë të vitit 2020.
Ashtu si në vitin e kaluar, aktiviteti i parë kryesor i këtij viti do të jetë festimi i „Ditës së Pranverës“, i cili do të zhvillohet në 18 Mars 2020.

Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

LORINFAJ Promotion ze solidarity zcela zdarma dodává ze své provozovny pizzu do několika pražských nemocničních a dalších zdravotinckých zařízení
LORINFAJ Promotion ze solidarity zcela zdarma dodává ze své provozovny pizzu do několika pražských nemocničních a dalších zdravotinckých zařízení

I v době nouzového stavu a přijatými opatřerními v ČR v souvislosti s bojem proti pandemii Covid-19 se ukázalo, že také v rámci Spolku přátel pro podporu a rozvoj česko-albánské spolupráce si lidé dovedou pomáhat a ve vzájemné solidaritě průběžně aspoň on-line komunikovat.

Zvláště záslužný je přístup generálního sponsora našeho spolku firmy LORINFAJ Promotion, která – ač jako firma provozující gastro provozovny v samém centru Prahy, byla všeobecným zákazem gastro provozoven hodně postižena – nyní ze solidarity zcela zdarma dodává ze své provozovny pizzu do několika pražských nemocničních a dalších zdravotinckých zařízení.
„Jsme přesvědčeni, že i touto záslužnou činnosti majitel a jednatel firmy LORINFAJ Promotion, p. Lorenc Hysi, v této těžké situaci ukazuje, jak se jeho rodina a firma plně integrovala do života v ČR a svou sounáležitost se spoluobčany v Praze ukazuje, že česko-albánská spolupráce může fungovat nejen v době, kdy se tzv. vše daří, ale i v dobách, kdy jde např. jako nyní, o masové ohrožení života a zdraví”, řekl předseda spolku JUDr. Ladislav Valášek.

Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Edhe pse në një gjëndje të jashtëzakonshme në kuadër të masave të marra nga qeveria Çeke në lidhje me luftën kundër pandemisë Covid-19, Shoqata e Miqve për Zhvillimin dhe Promovimin e Bashkëpunimit Çeko-Shqiptar tregoi se njerëzit janë në gjendje të vazhdojnë të komunikojnë të paktën on-line dhe të shprehin solidaritet duke ndihmuar njëri-tjetrin.
Veçanërisht ja vlen të përmendet aktiviteti i sponsorit të përgjithshëm të Shoqatës sonë, firmës LORINFAJ Promotion, e cila megjithëse funksionon në fushën e gastronomisë në qendër të Pragës, fushë e cila është prekur rëndë nga ndalimi i përgjithshëm i bizneseve në këtë zonë, ka vendosur të dergojë pica falas në disa nga spitalet dhe qendrat shëndetsore kryesore të Pragës.
„Jemi të bindur se ky aktivitet meritor i pronarit të LORINFAJ Promotion, z. Lorenc Hysi, në këtë situatë të vështirë tregon se si familja dhe firma e tij janë plotësisht të integruar në jetën dhe shoqërinë Çeke dhe solidariteti i tyre ndaj bashkëqytetarëve të Pragës tregon se bashkëpunimi Çeko-shqiptar mund të funksionojë jo vetëm në kohët kur gjithçka shkon mirë, por edhe kur po ndodh një kërcënim masiv për jetën dhe shëndetin e njerëzve, sic është situata aktuale”, u shpreh kryetari i Shoqatës JUDr. Ladislav Valášek.