Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Přihlasit se do evidencí na Slovensku v zahraničí koupě vozidla je poměrně náročný administrativní proces vyžadující několik kroků, které je třeba absolvovat v případě dovezeného auta na Slovensko.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Nabízíme Vám průzkum jak postupovat při dovozu automobilů ze zahraničí, z členského státu EU.

1. Převozní značky
Prvým krokem po koupi vozidla v zahraničí je odhlášení vozidla na příslušném dopravním inspektorátu, takzvaný zrušení trvalého přihlášení pro vývoz do ciziny. Následně je nutné vybavit převozní značky. Ty vystaví se buď prodejce nebo je třeba je vybavit ve specializovaných firmách, které se obvykle nacházejí v blízkosti úřadů. Platnost přepravních značek je obvykle 5 dní (např. Německá s žlutým pásem) nebo měsíc v závislosti na zemi a typu značek. Součástí dopravních značek je i pojištění vozidla. Výška poplatku spolu s pojištěním závisí na konkrétním státě, zpravidla se pohybuje od 12 eur do 50 eur.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Doporučujeme zakoupit převozní značky na více než 5 dní a minimálně na 15 dní, protože procedura přihlášení na Slovensko trvá dlouho. Při expedici pohotovosti je nutno vybavit na obvodní úřad dočasných značek (cena 33 eur) nebo vozidlo na kontrolu dotáhnout.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Při odchodu z nového vozidlu ze zahraničí by měly mít následně následující doklady:

kúpno-prodejnou smlouvu, fakturu nebo darovací smlouvu k vozidlu
doklad o odhlášení
technický preukaz vozidla
prevozné značky
protokoly o platné technické a emisní kontrole.
Po úspěšném dovezení auta začíná procedura na Slovensku. Prvým krokem jsou překlady.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

2. Překlady dokladov
Úřední potvrzení o odložení vozidla z provozu a dokladů o STK / EK. Ak jsou doklady o koupi vozidla (faktura, kupní smlouva nebo smlouva o doručení) v jiném jazyce, musí být také úředně přeloženy.

3. Kontrola originality
Následně je nutné absolvovat odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích. Na Slovensku se provádějí kontroly originality vozidel – t. j. kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaného na stacionárním nebo mobilním pracovišti kontroly původnosti měření a nedeštruktivního zkoumání zaměřeného na zjišťování neoprávněného vnějšího zásahu do konstrukce vozidla nebo do dokumentů vozidla v rozsahu kontrolních činností stanovených právními předpisy. Od 1. 1. 2008 sa vykonáva kontrola originality povinně v zásadě u všech motorových vozidel dovezených ze zahraničí.

Držte se na lhůtě 15 dní a podat žádost na obvodní úřade v této lhůtě, jinak je třeba absolvovat kontrolu původnosti znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti na konkrétním vozidle.

4. Technická a emisná kontrola
Přezkoumat technickou kontrolu vozidel a získat protokol o technické kontrole vozidla, pokud je tato kontrola podřízena, s výsledkem hodnocení způsobilého pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc od jeho vydání.

Technická a emisní kontrola je vhodná spojit s kontrolou originality. Mnohé pracoviště STK nabízejí všechny tyto služby. Dá se tak ušetřit čas a jedna návštěva pracoviště.

5. Obvodný úřad, odbor dopravy
Pokud máte COC (Certifikát o shodě), který nemusíte překládat, nemusíte jít s vozidlem na žádné schválení. COC znamená, že vozidlo je schváleno na cestě v nějakém jiném státě EU. Schválení na okresní úřad v tomto případě stojí jen 106 eur.

V případě, že nemáte COS majitel dovezeného vozidla, musí podat žádost o schválení jednotlivě importovaného vozidla a žádost o uznání ES schválení typu nebo žádost o typové schválení individuálně importovaného vozidla. V žádosti musí být uvedeno identifikační údaje žadatele.

Obvodný úřad dopravy může před přijetím schváleného vozidla uložit zkoušejícím, aby vykonal zkoušku v pověřené technické zkušebně ověřování vozidel. Žádost je povinna na vlastní náklady zabezpečit provádění uložených zkoušek.

Přílohou k žádosti jsou, pokud jde o ojeté vozidlo:

doklad o koupi vozidla, například faktura, kupní smlouva nebo darovací smlouva, doklad o propuštění vozidla do volného oběhu, pokud je dovezen z třetích zemí, odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích,
protokol o technické kontrole vozidla s výsledky hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc ode dne jeho vydání, platný protokol o emisní kontrole motorového vozidla, pokud vozidlo podléhá takové kontrole, s výsledkem hodnocení způsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, osvědčení o evidenci nebo jiném dokladu o vyloučení vozidla z evidence vozidel v zemi, ve které bylo evidováno,
protokol o zkouškách vozidel vydaný pověřenou technickou zkušebnou vozidla, pokud je tato povinnost uložena žadateli, z čehož vyplývá, že vozidlo splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a technické požadavky stanovené nařízením vlády, potvrzení o zaplacení příspěvku do Recyklačního fondu za dovezené vozidlo.
Pokud obvodní úřad dopravy povolí jednotlivě dovezené vozidlo,

vydá rozhodnutí o schválení jednotlivě dovezeného vozidla,
vydává osvědčení o evidencii části II, pokud jde o velký technický prohlášení (starý si nechá), pokud jde o vozidlo, které podléhá přihlášení do vozidel nebo vydává technickou osvědčení vozidla, pokud jde o vozidlo, které není podepsáno při registraci do vozidel.
Více informací >>

6. Povinné smluvní pojištění
Zaplatit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. V některých poisťovních orgánech je možné zabezpečit vozidlo okamžitě při příchodu na základě VIN čísla vozidla.

7. Dopravný inspektorát
Při přihlášení se do dopravního inspektorátu musí být předložen doklad o přepravě:

vyplněná žádost o zapsání vozidla do evidence,
osvedčenie o evidencii časti II vydané príslušným obvodným úřadem dopravy,
rozhodnutí o obvodním úřadu dopravy o schválení technické způsobilosti vozidla nebo o uznání jeho typového schválení, toto rozhodnutí se pro účely přihlášení vozidla považuje za doklad o získání vozidla,
potvrzení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla,
platný doklad totožnosti,
splnomocnění, pokud je držitelem nebo vlastníkem vozidla zastoupen, s úředně ověřeným podpisem splnomocniteľa,
ak je držiteľom vozidla podnikatel, originál výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, přítomnost osoby oprávněné zastupovat organizaci (živnostník, konateľ společnosti, osoba úředně pověřená),
(novým vozidlem se rozumí vozidlo, které bylo registrováno v jiném státě nejvýše 6 měsíců nebo které má méně než 6000 km), a to v případě, že se jedná o nové vozidlo, které má uděleno typové schválení ES,
možnost požádat o rychlé vydání čipové karty osvědčení o registru část I do dvou pracovních dnů za poplatek ve výši 30 €.
potvrzení o zaplatí správního poplatku
Pokud je správní poplatek ve výši 300 eur, může být přímo zaplacen dopravnímu inspektorovi za okenku. Pokud je suma vyšší než 300 eur, je nutné správní poplatek uhradit na poštovní účet a získat potvrzení o zaplacení.

VÝKON NOVÝ POPLATOK PÔVODNÝ POPLATOK
do 80 kW 33 eur 33 eur
b) Prvním zápisem držitele motorového vozidla kategorií L, M1 a N1, kromě kategorií N1 s nejvýše 3 místa pro sedění, do evidencí vozidel při provádění úprav v dokladech, včetně vydání těchto dokladů, pokud je výkon motoru nad 80 kW do 86 kW 53 eur 167 eur
nad 86 kW do 92 kW 77 eur 217 eur
nad 92 kW do 98 kW 106 eur 267 eur
nad 98 kW do 104 kW 141 eur 327 eur
nad 104 kW do 110 kW 181 eur 397 eur
nad 110 kW do 121 kW 250 eur 477 eur
nad 121 kW do 132 kW 360 eur 657 eur
nad 132 kW do 143 kW 497 eur 787 eur
nad 143 kW do 154 kW 667 eur 957 eur
nad 154 kW do 165 kW 873 eur 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW 1 122 eur 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW 1 655 eur 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW 2 711 eur 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW 4 249 eur 2 467 eur
nad 254 kW 6 308 eur 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur
d) Prvá zápis držiteľa motorového vozidla, kromě kategorií vozidel podle písmene a) a b) nebo přípojného vozidla do evidencí vozidel, včetně provádění úprav v dokladech, včetně vydávání těchto dokladů 33 eur 33 eur
e) Další zápis držitele motorového vozidla kromě prvního zápisu držitele motorového vozidla podle písmen a) až d) nebo přípojného vozidla do evidence is provedením úprav v dokladech včetně vydání těchto dokladů

 

Dopravní inspektorát vydá evidenčního čísla a asi do 3 týdnů zašle poštou čipovou kartu osvědčení o registraci část I (malý technický průkaz).

8. Administrativní technická a emisní kontrole
Po úspěšném přihlášení vozidla a vydání registrační značky (SPZ) je třeba opět zajít na stanici technické a emisní kontroly pro nálepky, pokud byla kontrola potřebná (pro auta starší než čtyři roky). Doporučujeme navštívit stejnou STK jako dříve, předejdete problémům s vydáním nálepek. Cena administrativní kontroly je cca. 20 eur

zdroje:
Ústřední portál veřejných služeb lidem
Ministerstvo vnitra
Recyklační fond

O dcery Lisy Marie Presley se stará Priscilla Presley

LOS ANGELES – Osmileté dcery americké zpěvačky Lisy Marie Presley, Finley a Harper, jsou v péči jejich babičky Priscilly Presley.
Jednasedmdesátiletý vdova po Elvisovi Presleym to prozradila prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde také zveřejnila fotografie dívek. Reagovala tak na zprávy, podle nichž jsou děti ve státní péči. „Děkuji vám za podporu,“ uvedla k záběru, na kterém se dvojčata usmívají a objímají. „Objevilo se hodně zmatku, rozruchu a obav. Dám to na pravou míru. Dívky nejsou ve státní péči a nikdy nebudou. Jsou se mnou a zůstane to tak, dokud se to všechno vyřeší,“ napsala k fotce, na níž se vnučky hrají v bazénu.

tyridsaťdeväťročná Lisa Marie Presley se v současnosti rozvádí se čtvrtým manželem Michaelem Lockwoodem, se kterým se provdala v roce 2006. Dcera zmíněného krále rock ‚n‘ rollu uvedla, že v manželově počítači objevila množství nevhodných dětských fotografií. Lockwood právník Jeff Sturmana ve stanovisku pro americký týdeník Us Weekly odmítl zpěvaččiny tvrzení. Zástupci policie v Beverly Hills potvrdily, že 55-letého kytaristy a producenta vyšetřují pro údajné zneužívání dětí.

Priscilla Presley byla manželkou legendárního zpěváka v letech 1967 až 1973. Jejich jediným potomkem je Lisa Marie Presley, jejíž manžely byly dříve Danny Keough, Michael Jackson a Nicolas Cage. Interpretka, která má na kontě alba To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) a Storm & Grace (2012), má s prvním mužem syna a dceru.