Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

V závěru roku 2019 Rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce během neformálního setkání v restauraci Il Gusto hodnotíla první rok svého fungování. Je důležité, že se kromě vlastních akcí spolku podařilo realizovat i související aktivity, především absolvovat cesty členů spolku do Albánie k podpoře iniciativ na spolupráci mezi některými albánskými městy a univerzitami. Tato aktivita vyvrcholila návazně na celodenní a večerní program velké a významné spolkové akce „Den Albánie v srdci Prahy,“ a to výjezdem albánské delegace do Ústeckého kraje. Dne 28.11. 2019 se v doprovodu albánského velvyslance v ČR p. I. Kuky, p. poslance J. Richtra a zástupců našeho spolku uskutečnilo jednání s hejtmanem Ústeckého kraje a s primátory města Ústí nad Labem a města Chomutov. Potom se ještě uskutečnila návštěva radnice v městě Krupka a pak společná slavnostní večeře na hotelu Partyzán u Chomutova. V rámci výjezdu do Ústeckého kraje se uskutečnilo také jednání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde rektoři a prorektoři obou univerzit projednali vzájemnou meziuniverzitní spolupráci.

Velmi srdečná a pozitivně tvůrčí atmosféra během akcí v Praze i v Ústeckém kraji jednoznačně potvrdila, že česko-albánské přátelství a spolupráce má velký potenciál a že podobné spolkové a související podpůrné akce jsou důležitou platformou pro akceleraci přátelství a spolupráce ve všech oblastech a na všech úrovních, a to na území obou států a také ve spolupráci v širším celoevropském rámci.
Tímto proto rádi a ještě jednou děkujeme p. L. Hysimu, jednateli a majiteli firmy LORINFAJ Promotion, která je generálním sponzorem našeho spolku. Děkujeme samozřejmě také i všem ostaním účastníkům, organizátorům a sponzorům za spolupráci v r. 2019, kdy hlavní pozornost byla soustředěna na organizaci společensko-kulturních a vzdělávacích akcí v Praze a pak i na zmíněný výjezd do Ústeckého kraje.
Pro činnost spolku v r. 2020 a dalších letech chce řídícÍ Rada spolku nejen znovu připravit a realizovat hlavní akce, které se osvědčily v r. 2019 (především oslava svátku „Den jara“ a „Den Albánie v srdci Prahy“) a současně realizovat další opatření k aktivizaci spolku jak pro vylepšování vnitřního fungování spolku, tak pro využití i menších, ale zajímavých akcí pro členy a přátelé spolku, respektive pro veřejnost (workshopy a semináře k vybraným tématům spolupráce např. v oblasti cestovního ruchu a hospodářské spolupráce, besedy s umělci či sportovci, výstavy, promítání filmů a další jiná kulturně-společenská setkání).
Në fund të vitit 2019, Këshilli drejtues i Shoqatës së Miqve për Zhvillimin dhe Promovimin e Bashkëpunimit Çeko-Shqiptar në një mbrëmje jo formale në restorantin Il Gusto vlerësoi pozitivisht vitin e parë të funksionimit të saj. Është e rëndësishme që përveç aktiviteteve brenda shoqatës ajo arriti të kryejë edhe aktivitete të tjera bashkëpunimi, siç ishin vizitat e anëtarëve të shoqatës në Shqipëri për të mbështetur nisma bashkëpunimi me disa qytete dhe universitete shqiptare. Ky aktivitet kulmoi në programin disa ditor dhe në mbrëmjen kryesore të aktivitetit „Dita e Shqipërisë në zemrën e Pragës“ që vijoi dhe me vizitën e delegacionit shqiptar në rajonin e Ústít më 28. 11. 2019, shoqëruar dhe nga Ambasadori i Shqipërisë në Republikën Çeke, z. I. Kuka, z. deputet J. Richter dhe përfaqësuesit e shoqatës sonë. Gjatë kësaj vizite u mbajt dhe një takim me kryetarët e bashkive të Ústí nad Labem dhe Chomutov, më tej dhe një takim në bashkinë e qytetit Krupka dhe më pas një darkë e përbashkët në hotelin Partyzán pranë qytetit Chomutov. Gjatë këtij udhëtimi u mbajt gjithashtu një seance takimesh në Universitetin e J. E. Purkyně në Ústí nad Labem, ku rektorët dhe prorektorët e të dy universiteteve diskutuan mbi bashkëpunimin e ndërsjellë ndër-universitar.
Atmosfera e krijuar shumë e përzemërt dhe pozitive gjatë gjithë këtyre eventimenteve konfirmon pa dyshim se miqësia dhe bashkëpunimi midis dy vendeve ka potencial të madh dhe se veprimtari si këto që arganizoi Shoqata jonë, janë një platformë e rëndësishme për përshpejtimin e miqësisë dhe bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe të gjitha nivele, si brenda territorit të të dy vendeve, ashtu edhe në bashkëpunim në një kornizë më të gjerë ndër-Evropiane.
Ne dëshirojmë të falënderojmë z. L. Hysi, drejtor dhe pronar i firmës LORINFAJ Promotion, që ishte sponsori i përgjithshëm i Shoqatës sonë në të gjitha aktivitetet e saj. Gjithashtu falënderojmë edhe të gjithë pjesëmarrësit, organizatorët dhe sponsorët e tjerë për bashkëpunimin e tyre në vitin 2019, kur fokusi kryesor ishte në organizimin e ngjarjeve socio-kulturore dhe edukative në Pragë dhe qytete e sipër-përmendura.
Në lidhje me aktivitetet e Shoqatës për vitin 2020, Këshilli Drejtues planifikon të përsërisë ngjarjet kryesore që dëshmuan vlerën e tyre në vitin 2019 (veçanërisht festën e „Ditës së Pranverës“ dhe „Ditës së Shqipërisë në zemrën e Pragës“). Më tej ka si qëllim aktivizimin e mëtejshëm të shoqatës, përmirësimin e funksionimit të brendshëm, ashtu edhe zgjerimin e ngjarjeve të planifikuar në rrang më të vogël por më të shpeshtë për anëtarët dhe miqtë e shoqatës, si dhe për publikun (psh. seminare mbi temat e zgjedhura të bashkëpunimit, turizmi, diskutime me artistë dhe sportistë, ekspozita, shfaqje filmike ose takime të tjera kulturore dhe shoqërore etj.).