Okres Bardejov má ambici vytvořit více než 1 300 nových pracovních míst

Vytvoření přesně 1370 nových pracovních míst, investice do sociálních podniků a již existujících výrobních kapacit, snižování odlivu mladých lidí či zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel, zejména uchazeče o zaměstnání – i toto jsou hlavní cíle akčního plánu rozvoje okresu Bardejov, který dnes vláda České republiky schválila na svém výjezdním jednání v Bardějově.

Důraz je v něm kladen i na podporu konkurenceschopných podnikatelských subjektů s tradicí a pevnou pozicí na trhu především prostřednictvím inovace technologického vybavení a dalších podpůrných investic, které synergicky vytvoří nová pracovní místa v okrese, ale i na využití inovativních řešení založených na koordinaci opatření integrujících ekonomickou, sociální a environmentální kvalitu rozvoje, přeshraniční a zahraniční zkušenosti a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, jakož i na zkvalitňování infrastruktury, včetně investic do vlastních kapacit a infrastruktury i formou pilotních rozvojových projektů.

Pro naplnění těchto cílů bude využito vícezdrojové financování v celkové výši 169 milionů eur, z čehož přes 60 milionů eur by mělo být poskytnutých z programů spolufinancovaných z EŠIF. Výše prostředků vyčleněných na regionální příspěvek činí 3 765 000 eur, které budou s výjimkou roku 2018 uvolňovány na realizaci jednotlivých projektů na základě ročních priorit odsouhlasených vládou.

I okres Bardejov bude podpořen dalším 1 milionem eur na akutní či nezbytné rekonstrukce a opravy místních významných budov, silnic a chodníků, škol, ale i na sportoviště a sport, folklór či místní historické památky.
Od roku 2015 dosud bylo obcím či organizacím okresu Bardejov poskytnutých z dotačních programů Úřadu vlády ČR, jakými súKultúrna menšin a Podpora rozvoje sportu, ale také z rezervy předsedy vlády ČR, grantů EHP či tzv.nórskych grantů finance ve výši téměř 720 000 eur.

Projektem podpořeným nejvyšší sumou byl projekt v rámci grantů EHP – Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a restaurování Staré synagogy, čímž se přispělo k záchraně unikátní památky zapsané v seznamu UNESCO.

Na tiskové konferenci uskutečněné po výjezdovém jednání vlády ČR v Bardějově oznámil předseda vlády SR Peter Pellegrini, že vláda ČR na svém dnešním jednání schválila navýšení financí pro Muzeum moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích z původních 25 000 eur určených na rekonstrukci exteriéru a interiéru muzea o dalších 100 000 eur, které podle premiéra mohou být použity i na přípravu projektu pro rozsáhlejší rekonstrukci tohoto unikátního muzea lákajícího turistů z domova i ze zahraničí.