Kriminálník – definice pojmu Kriminálník

hlavním cílem kriminálníků materiální zisk. Za tímto účelem se systematicky zapojují do ilegálních činností, jako jsou pašování, krádeže, vydírání, pirátství, obchod s bílým masem atd., případně mohou též kvůli zajištění svých zájmů usilovat o politickou moc (Schneckener, 2009: 12). Podoby kriminálnických organizací zahrnují gangy, syndikáty, mafiánské struktury nebo transnacionální hnutí. Kriminálníci obvykle přímo nebojují proti státu, spíše podrývají legitimní autority za využití korupčních technik, vydírání, zastrašování, případně i vražd. Násilí obvykle uplatňují selektivně, přesto však může přerůst v rozsáhlý ozbrojený konflikt – příkladem mohou být války drogových kartelů v Latinské Americe (Schneckener, 2009: 12).

Legální definice – vychází z trestního práva – Kriminalita je tedy souhrn trestných činů spáchaných na určitém území za určité období. Je zde ještě pojem delikvence, který zahrnuje i činy, které nejsou jinak trestné, např. činy spáchané osobami mladšími 15 let, patří sem trestné činy a přestupky. Dalším pojmem je protispolečenská činnost, což je nejširší pojem, který zahrnuje kriminalitu, delikvenci a negativní společenské jevy.
Sociologická definice – je širší. Může zahrnovat i jevy, které jsou pro společnost velmi škodlivé, ale jejichž skutková podstata není uvedena ve zvláštní části trestního zákona.