Ľudovít Varečka

Slovenská technická univerzita v Bratislavě · Katedra biochemie a mikrobiologie

Ľudovít Varečka
Ľudovít Varečka

Biochemické změny doprovázející zrání konidií a stárnutí mycelia vybraných vláknitých hub
Polozsányi, Zoltán – vařečka, Ľudovít

Biochemické změny doprovázející zrání konidií a stárnutí mycelia vybraných vláknitých hub. Diplomová práce. 2018.
Development and Optimization of a High-Throughput Screening Assay for Rapid Evaluation of Lipstatin Production by Streptomyces Strains
Híreš, Michal – Rapavá, Nora – Šimkovič, Martin – vařečka, Ľudovít – Berkes, Dušan – Kryštofová, Svetlana
Development and Optimization of a High-Throughput Screening Assay for Rapid Evaluation of Lipstatin Production by Streptomyces Strains. InCurrent Microbiology. 2018, s. 580–587.
Přítomnost myrozinázy ve vybraných modelech rostlin a vláknitých hub: stanovení aktivity a charakterizace molekulových vlastností
Mišíková, Miroslava – vařečka, Ľudovít – Šimkovič, Martin
Přítomnost myrozinázy ve vybraných modelech rostlin a vláknitých hub: stanovení aktivity a charakterizace molekulových vlastností. In Bakošová, M. – Horňáček, M. – ORAVEC, J. 20. celoslovenská studentská vědecká konference s mezinárodní účastí Chemie a technologie pro život, 7.11.2018, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: FCHPT STU v Bratislavě, 2018, s. 121–122. ISBN 978-80-89597-99-4.
Přítomnost myrozinázy ve vybraných rostlinných modelech a vláknitých houbách: stanovení aktivity a charakterizace enzymu.
Mišíková, Miroslava – vařečka, Ľudovít
Přítomnost myrozinázy ve vybraných rostlinných modelech a vláknitých houbách: stanovení aktivity a charakterizace enzymu. Bakalářská práce. 2018.
Přítomnost proteináz s vysokou molekulovou hmotností ve vláknitých houbách: detekce a stanovení aktivity.
Adamusová, Simona – vařečka, Ľudovít
Přítomnost proteináz s vysokou molekulovou hmotností ve vláknitých houbách: detekce a stanovení aktivity. Bakalářská práce. 2018.
Sledování změn v tvorbě proteolytických enzymů u Trichoderma atroviride během konfrontačních kultivaci s fytopatogenní
Galádová, Helena – Lefkovitšová, Veronika – vařečka, Ľudovít – Šimkovič, Martin
Sledování změn v tvorbě proteolytických enzymů u Trichoderma atroviride během konfrontačních kultivaci s fytopatogenní. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomášková dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 32. ISBN 978-80-210-8963-1.
Vliv látek ovlivňujících signální dráhy aktivované neurotransmitter na růst Trichoderma atroviride
Vavrová, Karin – vařečka, Ľudovít
Vliv látek ovlivňujících signální dráhy aktivované neurotransmitter na růst Trichoderma atroviride. Bakalářská práce. 2018.

Abeceda DPH 2017

Tento praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, navazuje na předchozí vydání. Publikace provází podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale také v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie nebo se třetími zeměmi.
Popsány jsou jednotlivé kroky podnikatele při zahájení podnikatelských aktivit i postup v případě, splní-li podmínky pro povinnost registrovat se k dani podle zákona o DPH. Uvedeny jsou povinnosti podnikatele zvláště v případě první registrace a také následky, pokud podnikatel nesplní registrační povinnost, dále všechna úskalí při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, pokud nesplní lhůty podle zákona, při podávání dodatečných daňových přiznání i podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. Čtenář díky knize pochopí, jak komunikovat se správcem daně, velká pozornost je věnována elektronické komunikaci.

Abeceda DPH 2017
Abeceda DPH 2017

Nová kapitola je věnována elektronické evidenci tržeb (EET). V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb je od 1. 12. 2016 (1. fáze) uplatněna první snížená sazba daně u stravovacích služeb, od 1. 3. 2017 byla zahájena 2. fáze EET a okruh poplatníků se rozšířil. V knize jsou zohledněny změny zákona o DPH provedené zákonem č. 294/2016 Sb. s účinností od 29. 7. 2016. Jedná se především o: zrušení právní fikce osvobození od DPH při dodání zboží do svobodného pásma a při obchodování a poskytování služeb ve svobodném pásmu; novou povinnost přiznat daň při nákupu zboží s místem plnění v tuzemsku od neusazené osoby, která není plátcem (této neusazené osobě nevzniká při prodeji zboží s místem plnění v tuzemsku plátci ani povinnost registrace za plátce); úprava daňových dokladů pro plátce, kteří vyvážejí zboží (za daňový doklad je považován běžný daňový doklad a rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je důkazním prostředkem o tom, že zboží bylo vyvezeno); vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení a prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (v knize je uvedena aktuální informace GFŘ k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení).

úprava daňových dokladů pro plátce, kteří vyvážejí zboží
úprava daňových dokladů pro plátce, kteří vyvážejí zboží

V průběhu roku 2016 došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, a sice od 1. 2. 2016 na dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi a od 1. 10. 2016 při poskytování elektronicky poskytnuté služby. Dále jsou uvedeny změny zákona o DPH provedené novelou č. 170/2017 Sb. účinnou od 1. 7. 2017: zrušení všech ustanovení, která se týkají společnosti (dříve sdružení); upravena definice nového dopravního prostředku; nové řešení nedoložené ztráty nebo zničení majetku; problematika poukazů a voucherů; upravují se daňové doklady u vývozu zboží (při podání ústního celního prohlášení prokazuje plátce vývoz zboží jinými důkazními prostředky); nově zaveden institut nespolehlivé osoby; rozšířeno ručení o platbu virtuální měnou.

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

+420 603 324 176
+420 283 932 178

jiri.janovec@fs.cvut.cz

Střední 329
25064 Hovorčovice
Středočeský kraj

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Strojírenství

 • Odvětví: Strojírenství těžké
  • Specializace: fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů,oblast železných a neželezných kovů, kompozitů a plastů,technologie tváření za tepla a studena, svařování a slévání, havarie konstrukcí
 • Odvětví: Strojírenství všeobecné
  • Specializace: fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů, oblast železných a neželezných kovů, kompozitů a plastů,technologie tváření za tepla a studena, svařování a slévání, havarie konstrukcí

NÁVOD NA FACEBOOK LIVE STREAM

Víte, co dělá Live Stream na Facebook-u takovým lákavým? Možná je to právě aktuálností obsahu a možná právě tím, že ho mohou uživatelé real-time ovlivňovat komentáři. Zároveň je však velmi těkavý a vliv uživatelů na děj videa může způsobovat vrásky nejednomu streamujúcemu. Jeho zpracování a správné uvedení může být tak náročné, že někdy způsobí nečekaný negativní efekt. Několik jsme si je už otestovali a vyzkoušeli na vlastní kůži. Co dělat / nedělat pro to, aby byl Live Stream dobrý sluha a ne špatný pán?

POHLED Z produkčního týmu
Tok dat může být ničivou lavinou
Když nepůjde wifi / internet, nepůjde ani Live Stream. Jaké primitivní, ale právě na dostatečné připojení se může zapomenout, nebo jej může ovlivnit nečekaná situace (odstávka proudu, připojení velkého počtu lidí na wifi …).
Pokud plánujete vysoce profi Live Stream z více kamer a jejich vzájemných mixů v nádherném rozlišení, datový tok je tak velký, že klasické wifi přenosy mohou vypadnout. Jsou příliš nestabilní, a proto je třeba mít v záloze mobil s kvalitním 4G internetem. Pokud je to možné v daných podmínkách, určitě doporučujeme síťový kabel.
Live Stream nepotáhne jen Duracellko🐇
Povinná výbava livestreamistu: nabité baterie do kamer, nabité mobily. Už při testování třeba počítat s tím, že vybíjení baterky je velmi rychlé. Doporučujeme mít na live novou šťávu, nebo řešit externí napájení (přes kablík a powerbanky).
audio
Hudba / mluvené slovo může být často stavební kámen v kreativitě Live Stream-u. Správná hudba může dodat potřebnou emoci. Pokud je mikrofon napojen na PC, je třeba ho zapnout jako primární výstup a built-in mikrofon na počítači zcela odstavit.
Každá hudba má svoji licenci, podle níž jsou jasné jejího použití. Pokud využijete hudbu, na kterou nemáte právo, Live Stream může zmizet v zapomnění a vy ho už nenajdete a ani jeho výsledky. Pozor na vnější ruchy, kde Facebook stejně může vyhodnotit konkrétní písničku.
offline
Pokud děláte Live Stream z mobilu, nezapomeňte na to, že vám kdykoli může někdo zavolat. „Režim letadlo“ nebo jiný režim, kterým si víte vypnout signál, vám s tím pomůže.
Testuj, Testuj a Testuj
Testuj přesný set-up, tj přesné místo, kde se to bude odehrávat, s konkrétní technikou, kamerami, kabely, baterkami, počítačem …
Proveďte test určitě několik dní před stream-em, abyste měli časovou kapacitu řešit případné problémy. Kromě testu je potřebný čas před Live Stream-em, kdy se připraví technika, pozapájajú se kabely a ještě se otestuje v rychlosti přenos přes internet apod.
Pokud se chystáte dělat Live Stream z více kamer, většina Live Stream mašinek – SWITCHER. ENCODER snímá jeden tok signálu, tedy ten, jaký se nastaví v settings (např 1920 × 1080 50p). To znamená, že všechna zařízení musí vysílat stejný signál, jinak ho switcher nezobrazí. Existují zařízení, které umí konvertovat tyto signály. Jsou velmi šikovné, jen samozřejmě dražší.
Během Live Stream-u musíte znát svou techniku. Pokud nemáte zkušenosti s konkrétními přístroji na Live Stream, pro klid na duši si raději dejte i 2 testovačky.
plán B
Live Stream je akční forma, kde se může stát příliš mnoho totálních komplikací (ať už z vaší strany nebo z Facebook platformy, která se neustále mění).
Vytvořte si modelové situace, abyste věděli co nejrychleji reagovat. Vytvořte si jiné kombinace a alternativy připojení a všechny kabely mějte ve větším množství, než je skutečně nutné. Kabely třeba mít i do zálohy, kdyby se nějaký pokazil. Některá zařízení jsou velmi citlivé na typ kabelu.
Pokud se stane, že hodinu před Live Stream-em z nějakého důvodu nejde druhá kamera, tak raději okresajte záběr na jednu, jen ať je to na 100% ok.
FB Live Stream je unikátní a jeho produkce je jen na jeden pokus. Jakmile se Live Stream spustí, nelze pauznout a pokračovat s ním později. Maximálně se někomu na pár sekund zastaví záběr kvůli špatnému připojení. Po zahájení streamování nelze změnit napájení (pokud jsme napojení na kameru, nemůžeme v rámci jednoho Live Stream-u přejít na mobil).
Myslíte na to, že každý Live Stream má svůj speciální „stream key“. Je to klíč, na který se napojuje software v počítači. Pomocí něj víte Live Stream kontrolovat v programu (např. Který obraz z kamery se má zobrazovat). Plánovaný Live Stream má jedinečný stream key a neumíme na něj spustit nový stream. Pokud chceme mít 2 stejné Live Stream-y v různých časech, na každý z nich potřebujete různé stream keys.
Důvěřuj, ale zálohujte
Velmi užitečné může být zálohování Live Stream-u na PC nebo externí recorder. Facebook by měl Live Stream uložit, ale pokud chybně vyhodnotí porušení FB pravidel, máte smůlu. Už nikdy ho neuvidíte.
SOCIAL MEDIA POHLED
plánování
Čas zahájení Live Stream-u může ovlivnit, zda bude vůbec sledován. Zohledněte cílovou skupinu a čas, který by vyhovoval zejména.
pointa
Nezapomeňte na to, že Live Stream je jen forma a důležitější je i tak idea samotného postu. Navrhněte takový Live Stream, který reálně uživateli něco dá (informuje, zabaví, ukáže aktuální zajímavou situaci, je to vlog se zajímavou pointou …)
Teasing
Upozorněte uživatele, že se něco chystá. Ať už teasingovým postem nebo pokud Live Stream naplánujete, vytvoří se předem post, na kterém mohou uživatelé odkliknout, když chtějí, aby jim přišlo upozornění. Ten se pak změní v nastaveném čase na live přenos.
Klidně udělejte i druhý teasingový post v daný den. Vždyť, kdo si to má pamatovat.
Nečekané situace – Plan C
Herec může vypadnout, je náhradník? Zvíře neudělá, což mělo, nebo vám silný vítr odfoukne odpočítávání soutěžního stavu. Projděte si váš scénář a jeho možné ohrožení. Pokud internet úplně vypadne na delší dobu (není jasné, na jak dlouho, odhadujeme na 2-3 minuty), tak se automaticky Live Stream ukončí, nejen přeruší. Vymyslete si předem prolinkování na nový Live Stream nebo upozorněte lidí speciální grafikou, může to zachránit celou situaci.
Odpovídání real-time
Nezapomeňte, že je to interaktivní forma a stále jste na sociální síti, nikoli v televizi. Sledujte, co lidé píší a reagujte komentáři, upravujte live přenos, aby byl co nejatraktivnější pro lidi.
Boostnite to ven
Aby se Live Stream vyplatil, musí ho vidět dostatečný počet lidí. Podívejte se na svou časovou energii, kterou jste do Live Stream-u dali a alespoň ve stejném poměru ji promítněte do finanční energie proma. Samozřejmě výška proma hlavně závisí na velikosti cílové skupiny. V ideálním případě by bylo nejlepší, abyste zasáhli alespoň 75% cílové skupiny.
pravidla
Pravidla na Facebook-u jsou na to, aby se porušovala … Tak to určitě ne! Ten, kdo se řídí tímto heslem, velmi nepochodí. Pravidla jsou možná jedna z nejnudnějších částí, ale ovládat jejich je základ.
průzkumník
Počáteční vidění Live Stream-u vytvářejí výrazný peak, který se postupně snižuje. Právě tento počáteční organický nával lidí určoval úspěch Live Stream-u. Po uvedení Průzkumníka (Explore Feed-u) na Slovensku se tento prvotní příchod snížil téměř dvoj- až trojnásobně. Když se k tomu přidá fakt, že Live Stream nelze boostu hned na začátku, Průzkumník výrazně ovlivnil výhody tohoto formátu. Je však jen v testovacím režimu a tato slova nemusí být o pár dní aktuální 🙂 I to je krása Facebook-u.

KDO JE TO DECISION MAKER?

Decision maker je člověk od kterého v konečném důsledku závisí úspěch či neúspěch vašeho prodejního snažení. Tedy spíše člověk, který má kompetenci na to rozhodnout o koupi.

kupujeme auto
Například si představte, že sedíte na židli v showroomu nějaké automobilky a dveřmi právě vchází manželský pár. Žena potřebuje auto na „kole“ po městě a občasné výjezdy za maminkou na venkov. Jednoduché. Jdete na to přímo a přesně podle manuálu pro autoprodejců, kapitola „ženy“. Přesto po deseti minutách zůstáváte při autě sám, manželé poděkovali a odešli. Kde se stala chyba?

Opět jednoduché. Zapomněli jste na decision Maker. To byl ten nenápadný vousatý páníčka. Manžel. Auto sice kupuje žena, ale vybírá jí ho muž. On se zajímá o specifika motoru, to jakou má auto spotřebu a tak dále. Ne vždy, ale většinou hej. Tentokrát to bylo „většinou“.

Jak odhalit decision Makeru
Samozřejmě, když se vrátíme zpět do reality, musíme uznat, že ne vždy je to tak jednoznačné. Ve skutečnosti je třeba pro identifikaci decision Makeru víc, než si jen všimnout, zda má vousy nebo ne. Mnohokrát totiž čelíte např. správní radě společnosti, která co do počtu členů má blíže k tchýni než dvojici z showroomu.

Často je to právě ten nejméně nápadný člověk, který ale také nějakým způsobem souvisí s prodejem / nákupem. Co může být plusem je to, že decision maker je vždy jen jeden. Je to ten člověk, který má poslední slovo. Decision maker se zvykne vyptávat mnoho otázek – protože má s celým projektem nejvíce co do činění.

Máte ho?
Když decision Makeru odhalíte máte téměř vyhráno. Ještě jedna věc – musíte z něj udělat svého spojence. Chovejte se k němu, jakoby na jeho spokojenosti závisel váš život. Částečně vlastně i závisí. Může se stát, že jste přesvědčen o tom, že dotyčná osoba je decision maker a ona vám najednou řekne, že sedí o podlaží níže, než je třeba, aby mohl o věci rozhodnout. Buďte připraveni se tomu přizpůsobit a začít od nuly znova hledat.

CO JE TO Parallax SCROLLING?

CO JE TO Parallax SCROLLING?
Jde o techniku ​​při vytváření grafiky, kdy se obrázky pozadí pohybují před kamerou pomaleji, než objekty v popředí. Díky tomu má scéna iluzi větší hloubky.

CO JE TO Parallax SCROLLING?
CO JE TO Parallax SCROLLING?

Parallax scrolling není ničím novým. Byla používána už v rámci tradiční animace v r. 1940, populární se stala díky arkádě Moon Patrol.

Navzdory svému relativně vysokému věku se tato technika dostala do arzenálu web designérů teprve nedávno. V praxi ji lze nalézt při využívání skrolování na stránkách. Využívá několik vrstev, které se hýbou různou rychlostí nezávisle na sobě. Tím vzniká dojem prostoru. A i výjimečný zážitek z brouzdání.

Parallax scrolling je jednoduchým řešením jak vytvořené scéně dodat hloubku a intenzivnější feeling. Weby, které využívají tuto technologii, dokáží návštěvníka vtáhnout do toho, co se na stránce děje. Protože díky Parallax máte pocit, že se cosi děje :).

Viz například paralax stránku, kterou jsme dělali pro Greenway.

CO JE TO HOAX?

CO JE TO HOAX?
„Pokud toto nepošleš alespoň 350 lidem, přijde obrovský růžový stegosaurus a vyčůrat se ti do předzahrádky.“

Hoax v angličtině znamená podvod či mystifikace. Je to nevyžádaný mail nebo IM zpráva, ve které vás někdo varuje před virem (prosí o pomoc, informuje o nebezpečí …). Text má v sobě i výzvu k šíření této nesmyslnosti, která však mnohdy vypadá docela přesvědčivě. Alespoň pro část populace, která ho vesele posílá dál. I proto se někdy nazývá řetězový mail.
Hoaxy jsou něčím, čemu se správce síti snaží zabránit. Proč? Takový obsah obtěžuje návštěvníka, dává nebezpečné rady, zatěžuje sítě, může způsobit ztrátu důvěryhodnosti či prozrazení citlivých informací.

Pokud mu lidé uvěří, dokáže nimi velmi silně manipulovat a proto ho lze označit za černou magii marketingu. Takže, pokud nejste rovnou Voldemort, hoax není způsob jak prodat produkt. Určitě ne čestně. Na druhé straně, prvoaprílový reklamní hoax může být cool :).

CO JE TO LinkedIn?

CO JE TO LinkedIn?
LinkedIn je sociální síť určená profesionálům. Je to místo kde jste ve spojení s lidmi, kteří dělají něco podobného jako vy. Vaše virtuální CV.

Jak můžete LinkedIn využít
1. Místo pro vaše CV
V dnešní době již není váš život shrnut na A4ke všem. Právě online životopis, kdykoliv dostupný komukoliv, kdo má o vás zájem, je to, co se dostává stále více do popředí.

2. Hledáte práci nebo někoho kdo ji udělá?
LinkedIn je skvělý, pokud potřebujete zaměstnání nebo zaměstnance. Vyhledávání je zde možné na základě několika velmi specifických kritérií. Společnosti mohou také zveřejnit seznam pracovních nabídek.

3. follow se vyplatí
Sledujte firmy, které vás zajímají, abyste vždy věděli o nových nabídkách a spolupracují.

4. Získávejte kontakty
Platforma se stále rostoucím počtem uživatelů vám může poskytnout stále nové možnosti jak najít lidi, kteří vám mohou pomoci s prací. Nebo vy jim.

zařaďte se
Na LinkedIn najdete více než milión skupin, tzv. „Groups“. Každá z nich má vlastní diskusi, sekci s novinkami a pracovními nabídkami. Sekce odpovědí je dostatečně rozsáhlá, abyste zde našli většinu toho, na co jste se chtěli zeptat. Nebo můžete nějakou otázku odpovídat a tak se zapojit.

LinkedIn je výborný způsob jak zůstat v centru dění, vědět, na čem kdo pracuje a ukázat, na čem děláte vy.

Kromě toho, na LinkedIn existuje i více typů placené reklamy, ale o tom jindy.

Spolek rodičů a přátel školy při gymnáziu v Karviné

Datum zápisu 1. 1. 2014
Obchodní firma

Spolek rodičů a přátel školy při gymnáziu v Karviné

Sídlo
Karviná – Nové Město, Mírová 1442/2, PSČ 735 06
IČO

45215898

Právní forma
Spolek
Spisová značka 881 L, Krajský soud v Ostravě
Účel nadace
– Všestranná pomoc škole gymnázium v Karviné, zejména prostřednictvím pomoci materiální, finanční a brigádnické, kterou členové spolku poskytují gymnáziu, včetně pořádání kulturních, společenských nebo sportovních akcí.
Statutární orgán
Mgr. MILOŠ KUČERA – Člen výboru
Karviná – Nové Město, Urxova, PSČ 735 06
den vzniku členství: 1. 9. 2017
Ing. LIBUŠE KRUPKOVÁ, MPA – Předseda výboru
Karviná – Fryštát, Svatopluka Čecha, PSČ 733 01
den vzniku členství: 10. 3. 2015
den vzniku funkce: 3. 5. 2016
Mgr. EMIL HORKÝ, Ph.D. – Místopředseda výboru
Karviná – Nové Město, Cihelní, PSČ 735 06
den vzniku členství: 3. 5. 2016
den vzniku funkce: 3. 5. 2016
VLADIMÍRA HLADKÁ – Člen výboru
Petrovice u Karviné, , PSČ 735 72
den vzniku členství: 3. 5. 2016
SYLVIA CRHOVÁ – Člen výboru
Karviná – Ráj, V Aleji, PSČ 734 01
den vzniku členství: 3. 5. 2016
Spolek zastupuje a písemnosti za spolek podepisuje samostatně předseda výboru nebo společně dva členové výboru, z nichž alespoň jeden je místopředsedou výboru.

RNDr. Miroslav Brázda Jihomoravský kraj

RNDr. Miroslav Brázda

+420 737 771 096
+420 541 239 433

mir.brazda@volny.cz

Chlumy 102/9
64400 Brno-Útěchov
Jihomoravský kraj

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Chemie

 • Odvětví: Chemická odvětví různá
  • Specializace: chemické a galvanické povrchové úpravy a vibrační opotřebení

Obor: Strojírenství

 • Odvětví: Strojírenství všeobecné
  • Specializace: chemické a galvanické povrchové úpravy a vibrační opotřebení